GDPR

Zásady spracovávania osobných údajov

Informácia pre dotknuté osoby v zmysle článku 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR)
V rámci výkonu svojej činnosti naša spoločnosť spracúva osobné údaje. V zmysle článku 13
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla.2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, je našou povinnosťou poskytnúť
Vám nasledovné informácie:

Prevádzkovateľ:
FATRA IZOLFA, a.s.
Nitrianska 114/1764
958 01 Partizánske

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Telefón: +038/7497828, E-mail:  fatra@izolfa.sk

Informácie pri spracúvaní osobných údajov pre prípady vybavenia objednávok za účelom dodania tovaru.
Účel získavania osobných údajov:
vybavenie objednávky a z toho vyplývajúce spracovanie účtovných dokladov.
Právny základ získavania osobných údajov:
– článok 6 ods.1 písm. b) GDPR
– zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Príjemca:
orgány kontroly, finančná správa, orgány činné v trestnom konaní
Doba uchovávania osobných údajov:
počas obdobia vybavenia objednávky a v lehote potrebnej na jej archiváciu t.j. 10 rokov. Po uplynutí
tejto doby budú zlikvidované.
Poskytnuté osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Práva dotknutých osôb na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných
údajov:
– právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
– právo na opravu a vymazanie získaných osobných údajov
– právo na obmedzenie spracúvania získaných osobných údajov
– právo na prenosnosť osobných údajov
– právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu

Práva dotknutých osôb na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania
osobných údajov v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov (ďalej „GDPR“ ):

Právo na prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a
tieto informácie:
a) účely spracúvania
b) kategórie dotknutých osobných údajov
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä
príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné informácie
d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné,
kritériá na jej určenie
e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej
osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto
spracúvaniu
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Prevádzkovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa
spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať
primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. V prípade podania žiadosti
elektronickými prostriedkami, sa informácie poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe,
pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu osobných údajov nesmie mať
nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na opravu a vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“)

1. Dotknutá osoba ma právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na
doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
2. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať
osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný
právny základ pre spracúvanie
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 GDPR a
neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu
podľa článku 21 ods. 2 GDPR;
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva
členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8
ods. 1 GDPR.
3. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so
zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia
vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie
osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich
kópiu alebo repliky.

Právo na obmedzenie spracúvania

1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z
týchto prípadov:
a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada
namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba
na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
2. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania
spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov
dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
3. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ informuje
pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené. Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi,
ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo
obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18, pokiaľ sa to
neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch
informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Právo na prenosnosť údajov

1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla
prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo
preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto
osobné údaje poskytli, bránil, ak:
a) sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
2. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na
prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to
technicky možné.
3. Uplatňovaním práva na prenosnosť údajov nie je dotknuté právo na vymazanie osobných údajov
(právo na zabudnutie). Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
4. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu

V prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva ,že došlo k porušeniu jej práv na ochranu osobných údajov
má právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Identifikačné údaje:
IČO: 36064220
DIČ: 2021685985
Sekretariát úradu:
+421 /2 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Podateľňa: pondelok – štvrtok: 8:00 – 15:00
piatok: 8:00 – 14:00.

2016 Fatraizolfa © All rights reserved