Od prvej úspešnej aplikácie PVC fólie ubehlo už viac ako 56 rokov- VD Dobšiná

Prvá aplikácia mPVC fólie svojho druhu na svete


Vodné dielo Dobšiná je neoddeliteľnou súčasťou hydroenergetickej vodohospodárskej sústavy Palcmanská Maša – Vlčia dolina – Dobšiná. Prvé dve boli vybudované v rokoch 1948  –  1954. Nádrž Dobšiná bola vytvorená neskôr, v rokoch 1957 – 1960, ako vyrovnávacia nádrž pod Vlčou dolinou, aby eliminovala rozkolísanosť prietokov v Dobšinskom potoku, spôsobených výrobou špičkovej elektrickej energie. Nádrž je vytvorená nízkou sypanou priehradou so svahovým (plášťovým) tesnením.

Toto v ľavostrannej časti hrádze tvorí stabilizovaná zemina, v pravej časti fólia mPVC Isofol BB, ktorú vyrobila Fatra a.s.. V podstate sa jedná o predchodcu dnešného Fatrafolu 803. Napriek tomu, že sa jedná o vodné dielo, ktoré svojimi parametrami nespadá do registra ICOLD, je v ňom zaradené. Zásluhu na tom má práve skutočnosť, že na tejto priehrade bola syntetická fólia ako tesniaci prvok v priehradnom staviteľstve použitá po prvý krát na svete. Fólia PVC je hrúbky 0,9 mm, obojstranne chránená špeciálne tvarovanými betónovými panelmi a vrstvami nepieskovanej lepenky.  Jej spoľahlivú funkciu potvrdila aj komplexná revízia, ktorá sa na vodnej stavbe konala v roku 2002 po 40-tich rokoch jej prevádzky, kedy boli z fólie odobraté vzorky, ktoré sa podrobili testu v laboratóriu. Fólia z mPVC odolala aj negatívnemu vplyvu obojstranného kontaktu s asfaltovými pásmi, medzi ktorými je uložená. Podľa dnešných poznatkov je takýto kontakt neprípustný a má negatívny vplyv na mPVC fóliu. Pri odkrytí sa však ukázalo že asfaltové pásy sú silno zdegradované a mPVC fólia nie, pričom po odobratí vzorky bolo možné miesto odobratia zavariť záplatou z fólie Fatrafol 803.

Funkciu vodnej stavby zabezpečuje funkčný objekt, nachádzajúci sa v strede údolia. Skladá sa z dnového výpustu (dve oceľové potrubia) a ovládaného korunového bezpečnostného priepadu so spoločným betónovým

VD Dobšiná

Odobratie vzorky a revízia v roku 2012:

dobsina

dobsina 2

2016 Fatraizolfa © All rights reserved