Poradňa

Na tejto stránke Vám ponúkame riešenie najbežnejších detailov. Ak riešenie svojho problému nenájdete, neváhajte nás kontaktovať.

Najjednoduchšie riešenie aké Vám ponúkame je obrátiť sa na technika na pobočke.
Na pobočkách a od technikov je možné zohnať aj informácie o preškolených kvalitných firmách v blízkosti Vašeho bydliska.

 Odpoveď na svoju otázku môžete nájsť aj v českej poradni – klinite sem.

Alebo v nasledujúcom obsahu v záložkách:

Strecha je konštrukcia ktorá chráni nielen celú stavbu ale jednotlivé konštrukcie stavby napr. svojim tvarom, ukončením a skladbou pred zrážkovou vodou, prípadne aj pred účinkom snehu (presahom, tvarovaním a konštrukciami) pred zosunutím snehu na človeka.
Celú stavbu a ľudí chráni pred účinkami vlhkosti a často aj pred drahými účtami za plyn, chráni naše teplo domova. Na strechu sú kladené teda rôzne požiadavky.

Ďalej nájdete prehľad požiadaviek na konštrukciu strechy z hľadiska našej legislatívy .

..........Strecha................

Strecha je konštrukcia ktorá chráni nielen celú stavbu ale jednotlivé konštrukcie stavby napr. svojim tvarom, ukončením a skladbou pred zrážkovou vodou, prípadne aj pred účinkom snehu (presahom, tvarovaním a konštrukciami) pred zosunutím snehu na človeka.
Celú stavbu a ľudí chráni pred účinkami vlhkosti a často aj pred drahými účtami za plyn, chráni naše teplo domova. Na strechu sú kladené teda rôzne požiadavky.

Ďalej nájdete prehľad požiadaviek na konštrukciu strechy z hľadiska našej legislatívy .

FATRAFOL a FV Fotovoltaika

Zvažujete (nevylučujete v budúcnosti)  na svojej streche Fotovoltaiku? 
Potom na Vašu strechu klaďte tie najvyššie nároky!

Myslite na životnosť, požiarnu bezpečnosť a aj statiku.

Rozhodne myslite na vyššiu odolnosť a životnosť strechy a pýtajte sa na hrubšie fólie (kvalitná fotovoltika má predpokladanú účinnosť po 25 rokoch > 80%).

Fólia musí byť stabilizovaná voči vetru (plnohodnotne spravená strecha) najlepšie kotvená / alt zaštrkovaná, vegetačná a na ňu môže ísť fotovoltaika (jej hmotnosť FV sa nepočíta ako priťaženie fólie voči vetru)

Všeobecne nie je  výhodné inštalovať FATRAFAST (ani samotnú FV ) na krytiny, kde je už vizuálne zjavná degradácia fólie/ hydroizolácie (tu to ukáže aj zhoršená zvaritelnosť s FATRAFAST).

podrobnejšie pozrite na nasledujúcej stránke

http://www.fatraizolfa.sk/fatrafol-a-fotovoltaika/

Strechy - Skladby s drevom

Pri skladbách s drevom je obzvlášť potrebná opatrnosť a cit pre konštrukciu a detaily.
Drevo vie hniť a môže ho napadnúť drevokazný hmyz. Ochrana dreva chémiou sa ukazuje ako dočasná a jej účinosť časom klesá a môže mať vplyv na okolité zabudované materiály a aj samotnú prírodu.

 http://www.fatraizolfa.sk/sluzby/poradna/skladba-strechy-s-drevom/

Strecha -výber krytiny

Pri výbere krytiny to nemusí byť také jednotvárne. Sem Vám postupne popridávam zaujímavé triedenia požiadavky na strechy (aby sa nám ľahšie navrhovalo…)

 Ako na výber povlakovej krytiny plochej strechy

 

Strechy - požiarna bezpečnosť

Pri riešení skladby  by sa nemalo zabúdať na požiarnu bezpečnosť (upravením- vylepšením parametrov z hľadiska šírenia požiaru strešným plášťom môžeme dokonca ušetriť oproti bežne používaným skladbám)

http://www.fatraizolfa.sk/sluzby/poradna/poziarna-odolnost/

Strechy - Stavebný zákon a vyhláška ...

Stavebný zákon – zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

§ 43a Členenie stavieb
Pozemné stavby sú priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; nemusia mať steny, ale musia mať strechu.

§ 43g Stavebné práce

(2) Ak sa podľa osobitných predpisov vyžaduje na vykonávanie určitých stavebných prác odborná kvalifikácia a zdravotná spôsobilosť, môže ich vykonávať iba fyzická osoba, ktorá má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť. Ak sa na stavebné práce vzťahujú bezpečnostné alebo hygienické predpisy, technické normy, všeobecne zaužívané pracovné postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob použitia, stavebné práce sa musia vykonať v súlade s nimi.

a ďalej
§ 49

Steny a stropy stavieb musia podľa druhu stavieb vykazovať potrebné izolačné vlastnosti.
Strechy stavieb musia zachytávať a odvádzať zrážky a zabraňovať ich vnikaniu do stavebných konštrukcií.
Strešná krytina musí byť odolná proti klimatickým vplyvom a účinkom a proti zaťaženiu spôsobenému snehom.

….

opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa, okrem ďalších
sú udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce)

Stavebný zákon ďalej dopĺňa :

VYHLÁŠKA 532/2002 Z.z.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  z 8. júla 2002,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Výňatok z požiadaviek týkajúce sa striech

§ 26 Strechy stavby

(1) Strešná konštrukcia musí chrániť stavbu pred účinkami vonkajšej klímy, zachytávať a odvádzať zrážkové vody, zabraňovať ich vnikaniu do konštrukcií a zachytávať sneh a ľad tak, aby neohrozovali chodcov a účastníkov cestnej premávky. Povrchová úprava strechy stavby musí spĺňať požiadavky na zabránenie šírenia prelietavého ohňa a ohňa po povrchu.

(2) Nosná konštrukcia strechy stavby musí spĺňať požiadavky mechanickej odolnosti a stability a vykazovať požadované požiarnotechnické charakteristiky.

(3) Strešná konštrukcia musí spĺňať požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti pri prechode tepla, difúzii vodnej pary a prievzdušnosti dané slovenskými technickými normami.

(4) Strešná konštrukcia sa musí navrhnúť tak, aby v nej nevznikla kondenzácia vodnej pary. Ak sa tým neohrozí funkcia a životnosť obvodovej steny stavby, možno z hľadiska vlhkostného režimu pokladať za vyhovujúcu aj takú strechu, v ktorej kondenzuje vodná para.

(5) Pochôdzna strecha stavby musí mať zaistený bezpečný prístup a musia byť na nej urobené opatrenia zaisťujúce bezpečnosť prevádzky na strešnej ploche.

(6) Šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín strmšia ako 25° musí mať zachytávač zosúvajúceho sa snehu.

§ 29 Balkón, lodžia, arkier a lávka

(5) Balkón a lodžia musia byť odvodnené tak, aby neznehodnocovali žiadnu inú časť stavby. Ak majú pôdorysnú plochu väčšiu ako 5 m2, musia byť odvodnené do dažďového odpadového potrubia.

 

Strechy - STN 731901 Navrhovanie striech 

Požiadavky tejto normy sú zapracované do technologického predpisu FATRAFOL-S.

V norme nájdete defínície jednotlivých termínov (vrstiev striech, požiadaviek, … )
Podľa tejto normy je v konštrukčno-technologickom predpise FATARFOL-S odprúčaný sklon striech 1° čo je cca  1,75% (t.j. 1,75cm /1bm dĺžky)
Kaluže na streche sú prípustné do hĺbky 10 mm.

Súčasťou normy sú aj prílohy kde nájdete:
PRÍLOHA A – Príklady základných skladieb striech
PRÍLOHA B -Ochranné vrstvy striech
PRÍLOHA C -Účelové – prevádzkové vrstvy striech
PRÍLOHA D – Odporúčané spôsoby vetrania striech
PRÍLOHA E – Odporúčané skladby vegetačného súvrstvia
PRÍLOHA F – Odporúčané zásady navrhovania dilatácie striech
PRÍLOHA G – Odporúčané zásady navrhovania tvaru a odvodnenia striech
PRÍLOHA H – Odporúčané zásady navrhovania detailov plochých striech

Strechy - STN 73 3610 Klampiarske práce stavebné

Táto normy sa povlakových krytín FATRAFOL týka okrajovo lebo ku fóliám sa spravidla používajú poplastovaný plechy FATRANYL a VIPLANYL ktoré sa nespájajú falcovaním ani inak podľa tejto normy ale prepáskovaním pásikom príslušnej fólie (FATRAFOL 804) potrebnej šírky pre vytvorenie dilatácie – podrobnejšie pozri technologický predpis FATRAFOL-S  v sekcii NA STIAHNUTIE.

Atika sa však môže robiť aj s klasickým oplechovaním napr lakovaným plechom / TiZn / Cu …

Norma napr platí pre odkvapové systémy (žľaby a háky) a tvar a rozmer oplechovania- presah oplechovanie pred stenu.

Požiadavky tejto normy sú zapracované do technologického predpisu FATRAFOL-S.

Strechy - STN 73 0540 Tepelná ochrana budov - teplotechnika

 V ČR existuje program zelená úsporám s certifikovanými skladbami :

Certifikát aj s parametrami skladieb pre strechu s EPS a MW   (zelená úsporám)

S novým rokom 2013 prišla STN 73 0540:2012 Tepelná ochrana budov platná od 1.1.2013

Požadované tepelnotechnické vlastnosti  konštrukcií a budov podľa tejto normy:
1) súčinitel’ prechodu tepla konštrukcie (tepelný odpor stavebnej konštrukcie);
2) vnútorná povrchová teplota stavebnej konštrukcie;
3) množstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v stavebnej konštrukcii za rok;
4) vzduchová priepustnosť škár a stykov konštrukcií;
5) tepelná prijímavosť podlahovej konštrukcie;
6) potreba tepla na vykurovanie;
7) tepelná stabilita miestnosti.

1)Požiadavky na hodnoty U- súčinitel’ prechodu tepla / R-Tepelný odpor

konštrukcia 1)
Umax / Rmin
2) Normaliz.
Un / Rn
od1.1.2013
3)  Odporúč. Ur1/Rr1 od 1.1.2016
Normaliz.Ur2/Rr2
od 1.1.2021
4)  Odporúčaná
od1.1.2021
Ur3 / Rr3
stena a strecha so sklonom>45° 0,46 /
2,0
0,32 /
3,0
0,22 /
4,4
0,15 /
6,5

plochá strecha a strecha < 45° sklonu

0,30 /
3,2
0,20 /
4,9
0,10/0,15*
9,9/
6,5 * 
0,10 /
9,9
1) Umax./ Rmin. hodnota  – prípustné hodnoty pre rekonštruované objekty do 01 /2013
2) Normalizovaná (požadovaná) hodnota – požiadavka pre všetky objekty od 1.1.2013 /
už dnes sa odporúča navrhovať objekty s hodnotami 3)  Ur1 /Rr1 aby budovy pri kolaudácii spĺňali aktuálne požiadavky normy
3) Odporúčaná hodnota – požadované pre nové aj rekonštruované objekty stavané po roku 2015(ultranízkoenergetické budovy) – * -POZOR  1.8.2016 vyšla zmena STN 73 0540-2/Z1
4) Cieľová odporúčaná hodnota -požadované pre nové aj rekonštruované objekty stavané po roku 2020 (budovy s takmer nulovou spotrebou energie)

pozn. V projektoch je vhodné už teraz navrhovať konštrukcie podľa Ur2 / Rr2 aby v čase realizácie a kolaudácie spĺňali požiadavky.
2) vnútorná povrchová teplota stavebnej konštrukcie
Po splnení všetkých požiadaviek U/ R by nemal byť problém u bežných budov (RD, BD kancelárske ,… ) ani s vnútornou povrchovou teplotou stavebnej konštrukcie a to ani v detailoch.

3) množstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v stavebnej konštrukcii za rok
U konštrukcií sa pripúšta kondenzácia iba v prípade že neohrozí ich funkciu
napr.  výrazne skráti životnosť -drevené konštrukcie – zvýšené riziko napadnutia hmyzom, plesne, hniloba
nadmerné objemové zmeny, výrazné zvýšenie hmotnosti konštrukcie, alebo nad úroveň spôsobujúcu degradáciu materiálu

a pre jednoplášťové strechy je prípustné max. množstvo kondenzátu  Mc <= 0,1 kg / (m2.a) (vrátane)
pre ostatné konštrukcie (okrem  jednoplášťových striech)  Mc <= 0,5 kg / (m2.a) (vrátane)

ročná bilancia pre všetky konštrukcie musí byť priaznivá (v priebehu roka sa viac sa vyparí ako skondenzuje)

 

Tu nájdete príklad  skladby strechy s teplotechnickým prepočtom a vyhodnotením skladby

A nad touto normou stojí zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Tento zákon určuje pre stavbu maximálne množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie.
To platí pre nové budovy ako aj pri významnej obnove existujúcich budov (rekonštrukcii) s výnimkou stavieb uvedených v § 2 odstavec 2 tohto zákona.

Významnou obnovou budovy sú stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej plochy, najmä zateplením obvodového plášťa a strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní. Významnú obnovu budovy možno uskutočniť jej jednorazovou stavebnou úpravou alebo postupnými čiastkovými stavebnými úpravami.

..........Spodná stavba................

Spodná stavba

Pre navrhovanie hydroizolácie spodnej stavby na Slovensku nie je v súčasnosti platná norma.
Existuje však konštrukčno-technologický predpis výrobcu, ktorý je záväzný aj pre zhotoviteľa.

Návrh hydroizolácie môže ovplyvniť aj STN 73 06 01 Ochrana stavieb proti radónu z podložia
Pozrite čast technolgického predpisu FATRAFOL H, kde je spracovaná pomôcka pre určenie hŕubky
fólie ako protiradónovej bariéry (fólie sú výborné izolácie proti radónu)

Môžeme ešte vychádzať z českých noriem, kedže sme kedysi mali spoločné normové prostredie.

ČSN P 73 0600 Hydroizolácie stavieb -základné ustanovenia

ČSN 730 606 Hydroizolácie stavieb -Povlakové hydroizolácie
ČSN 73 0610 Hydroizolácie stavieb -sanácie vlhkého muriva

Požiadavky všetkých týchto noriem sú spracované v technologickom predpise -nájdete v sekcii na stiahnutie.

Izolácií spodnej stavby sa dotýka aj legislatíva :
Stavebný zákon – zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
VYHLÁŠKA 532/2002 Z.z.

Spodná stavba- hrúbka izolácie ?

Hrúbku izolácie spodnej stavby volíme s ohľadom na mieru hydro-fyzikálneho, mechanického a chemického namáhania prípadne iných požiadaviek (treba zohľadniť možné zmeny v čase / navrhovať na najnepriaznivejšiu hodnotu). Podrobne to rieši konštrukčno-technologický predpis FATRAFOL H, ktorý nájdete v časti Na stiahnutie.

Hlavným kritériom pri voľbe hrúbky hydroizolačnej fólie je hydrofyzikálne namáhanie.
Z tohto hľadiska rozdeľujeme izoláciu do troch skupín:

hydro-fyzikálne namáhanie hr fólie
min.
hr. fólie
odporúčaná *
zemnou vlhkosťou
(podlaha nad terénom)
0,6 mm 1 mm
stekajúcou vodou
(podpivničené objekty,  trvale funkčná drenáž)
1 mm 1,5 mm
tlakovou vodou
(kde sa nedá vylúčiť tlak. voda, podpivničené bez drenáže)
1,5 mm 2,0 mm

* – Z hľadiska zvýšenia mechanickej odolnosti, opracovateľnosti a zaistenia maximálnej životnosti fólie odporúčame použitie fólie hrúbky  o 1 dimenziu vyššiu ako minimálnu min. 1 mm pre nepodpivničené stavby a min. 1,5 mm  pre podpivničené stavby.
Hydroizolačná fólia musí byť v spodnej stavbe vždy umiestnená medzi dvomi geotextíliami o gramáži min. 300 g/m2.

Podrobne rieši konštrukčno-technologický predpis FATRAFOL H, ktorý nájdete v časti Na stiahnutie

Spodná stavba - SOKEL

Asi najčastejšou otázkou je riešenie sokla a uchytenie vrstiev na hydroizolačnú fóliu preto sme pre Vás pripravili preverené varianty riešenia sokla budovy

FATRAFOL-H sokel

( pre dokument klikni na obrázok PDF 2,3MB)

Spodná stavba- Stavebný zákon a vyhláška ...

Požiadavky našej legislatívy na izolácie:

Stavebný zákon – zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

§ 43d Základné požiadavky na stavby

(1) Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby. Základnými požiadavkami na stavby sú:

a) mechanická odolnosť a stabilita stavby,
b) požiarna bezpečnosť stavby,
c) hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia,
d) bezpečnosť stavby pri jej užívaní,
e) ochrana pred hlukom a vibráciami,
f) energetická úspornosť a ochrana tepla stavby.

(2) Z hľadiska mechanickej odolnosti a stability sa musí stavba navrhnúť a postaviť tak, aby účinky, ktoré budú na ňu pravdepodobne pôsobiť v priebehu jej výstavby a počas jej užívania, nespôsobili

a) zrútenie celej stavby alebo jej časti,
b) neprípustnú deformáciu,
c) poškodenie ostatných častí stavby, zariadení alebo inštalácií v dôsledku deformácie nosnej konštrukcie stavby,
d) poškodenie stavby, ktoré je neúmerné pôvodnej príčine.

(3) …

(4) Z hľadiska hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia sa musí stavba navrhnúť a postaviť tak, aby spĺňala environmentálnu vhodnosť a bezpečnosť a neohrozovala hygienu a zdravie jej užívateľov a susedov najmä v dôsledku

a) vypúšťania znečisťujúcich látok,
b) prítomnosti nebezpečných látok alebo plynov v ovzduší,
c) emisie nebezpečného žiarenia,
d) znečistenia až poškodenia životného prostredia vrátane zamorenia vôd alebo pôdy,
e) nedostatočného zneškodňovania odpadových vôd, dymu a tuhého alebo tekutého odpadu,
f) výskytom vlhkosti v stavebných konštrukciách alebo na povrchoch vo vnútri stavby.

(5) …

(8) Životnosťou stavby je čas, po ktorý ukazovatele úžitkových vlastností stavby zodpovedajú základným požiadavkám na stavby. Ak ukazovatele úžitkových vlastností stavby sú uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise alebo v technických predpisoch, musí byť stavba navrhnutá, postavená a udržiavaná v súlade s nimi.

ODDIEL 3
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA VÝSTAVBU

§ 48

(1) Stavby sa musia uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musia spĺňať základné požiadavky na stavby.

(2) Stavby sa zakladajú spôsobom zodpovedajúcim základovým pomerom pozemku a režimu podzemných vôd. Pri zakladaní stavby sa musí dbať, aby sa zakladaním stavby neohrozila stabilita susedných stavieb a nezmenili sa základové pomery susedných pozemkov. Susedné stavby a pozemky, ktorých stabilita alebo základové pomery by sa mohli zakladaním stavby ohroziť, treba zabezpečiť ešte pred začatím stavebných prác.


Stavebný zákon ďalej dopĺňa :

VYHLÁŠKA 532/2002 Z.z.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  z 8. júla 2002,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Výňatok z požiadaviek týkajúce sa izolácií …

DRUHÁ ČASŤ – STAVEBNOTECHNICKÉ POŽIADAVKY NA STAVBU,
§ 23 Základy stavby   ..

3) Podzemná stavebná konštrukcia oddeľujúca vnútorný priestor od okolitej zeminy alebo od základu stavby sa musí izolovať proti zemnej vlhkosti, podzemnej vode a šíreniu tepla do podložia a v prípade potreby proti prenikaniu radónu a iných škodlivín.

S vínimkou
§ 53
6) Stavba na pestovanie rastlín a sklad rastlinných produktov nemusia mať izoláciu podláh proti zemnej vlhkosti alebo môžu byť zhotovené bez podlahy.

..........PVC verzus TPO systémy ................

Fólie z mäkčeného PVC tvoria značnú časť produkcie FATRA a. s. Systém FATRAFOL donedávna bol aj TPO fólie (označované aj ako FPO flexibilný polyolefín.) Naše FATRAFOL P boli TPO fólie na báze PE- polyetylénu  FATRAFOL P918 alebo PP – polypropylénu FATRAFOL P925. TPO fólie sa nakoniec zo sortimentu vypustili po zvážení ich prínosov, vlastností a aj ekonomiky.

Hydroizolačné fólie- všeobecne

+ malá hrúbka a nízka plošná hmotnosť do cca 3kg/m2
+ jednovrstvová rýchla pokládka (šírka až do 2m = menej spojov)
+ neobmedzený sklon striech (šikmé aj zvislo.)
+ vysoká prieťažnosť ohybnosť, tvárnosť opracovanie tvarovo náročejších detailov a prenos a absorbovanie pohybov vrátane deformácií spodných vrstiev
+ zachovávajú si svoje vlastnosti v širokom rozmedzí teplôt (kvalitná pokládka i za teplôt okolo bodu mrazu u TPO aj pod -10°C)
+ zväčša nížší difúzny odpor (najmä PVC-P, neplatí u TPO)
+ nenasiakavý materiál
+ spájanie bez použitia plameňa
+ výrazne menšie požiarne zaťaženie cca48MJ/m2 (oproti modifikovaným asfaltom cca 310 MJ/m2)
+ dlhodobá odolnosť materiálu voči UV žiareniu bez ďalších ochranných vrstiev posypov či náterov
+ odolnosť bežným priemyselným splodinám
+ bezúdržbová krytina
+ svetlejší povrch fólií dore odráža a minimálne pohlcuje slnečné tepelné žiarenie

PVC

dnes určite najpoužívanejší typ fólií pre ploché strechy na českom a pravdepodobne aj na európskom trhu
+ vynikajúca zvariteľnosť, ktorá v značnej miere rozhoduje o spoľahlivosti a vodotesnosti povlakovej izolácie
+ najnižší faktor difúzneho odporu z používaných povlakových hydroizolácií (výhoda pri riešení sanácií zavlhnutých strešných súvrství a pre vlhkostne namáhané priestory – bazény,…)
+ veľmi priaznivý pomer úžitkovej hodnoty k cene (ohybnosť, tvárnosť zvaritelnosť) = hospodárnosť a rýchlosť pokládky
+ kompatibilita fólií aj rôznych výrobcov (ľahká možnosť opravy zvaru (aj pri rôznej kvalite materiálu)
+ spoje vysokej pevnosti s možnosťou poistenia (zálievka u mPVC)
kvalitné materiály sú veľmi ľahko zvaritelné aj po rokoch exponovania

– údajne menšia odolnosť voči mechanickému poškodeniu oproti niektorým iným materiálom (vďaka menšej hrúbke)
chemická neznášanlivosť s niektorými materiálmi (nutnosť separovať textíliami od asfaltov a penových plastov EPS, XPS)

Pozn: PVC nie je klasifikovaná ako nebezpečná látka,
PVC nie je perzistentná bioakumulatívna a toxická (PBT) látka
PVC ako polymér nepodlieha nariadeniu REACH (avšak monomér vinylchlorid je registrovaný podľa tohto nariadenia)
niektoré aditíva (nie vždy používané, v niektorých aplikáciách (napr. detské hračky,potraviny,…) sú klasifikované ako nažiaduce- nebezpečné
odpad z PVC nie je klasifikovaný ako nebezpečný, je úspešne recyklovaný (VINYL 2010 už >700.000ton ), možno ho aj energeticky využiť

TPO termoplastické polyolefíny (FPO flexibilné polyolefíny )

+ neobsahujú zmäkčovadlá -netreba oddeliť textíliou od EPS a asfaltov
+ „údajne“ dlhšia životnosť  cca 30rokov
 ekologická izolácia = nižšia ekologická stopa (zvára sa na nižšiu teplotu)  materiál pre ekologické stavby kde sa počíta PEI a ekologická stopa a kde si investor za ekológiu bez váhania priplatí

– vyššia tuhosť a veľmi obmedzená zvaritelnosť napr. oproti PVC-P
u niektorých typov a u starších fólií nutnosť očistenia spoja aktivátorom pred zváraním (už aj krátko po vystavení poveternosti)
vysoký faktor difúzneho odporu  až 150 .000
– obmedzený sortiment príslušenstva
nekompatibilita TPO fólií rôznych výrobcov (napr pri poruche strechy je zväčša potrebné použiť ten istý druh fólie)
– plná pevnosť spoja sa dosahuje až neskôr po zvarení vyzretie spoja (nedá sa hneď skúšať)
veľmi ohraničená teplota zvárania – nutnosť robiť počas dňa skúšobné zvary a upravovať teplotu pri prehriatí pri zváraní (pri vysokých teplotách dôjde k spáleniu polyméru a nedá sa už zvariť, pri nízkej teplote alebo vyššej rýchlosti vznikne nedovarok alebo falošný studený spoj ktorý nemusí byť odhalený ale časom sa otvorí)
TPO je oveľa mladší materiál a je zatiaľ veľmi málo kvalitných realizátorov, ktorý sa vedia správne správať k TPO a kvalita strechy je výrazne ovplyvnená kvalitou realizácie: prípravou- očistením fólie pred zváraním, koróznej odolnosti použitých kotiev (častejšia kondenzácie v skladbe) a realizácie detailov.
– výrazne vyššia tepelná rozťažnosť materiálu (väčšia ako u plechu)
u TPO výrazne nižšia odolnosť materiálu proti krupobitiu (na základe porovnávacieho testu na Stavebnej Fakulte STU u viacerých povlakových krytín na rôznych podkladoch )


SUMÁR

PVC-P alebo mPVC sa vyznačuje výbornou spracovateľnosťou – oveľa ľahšou oproti TPO fóliám (menej náročná na kvalitnú realizáciu).
PVC-P alebo mPVC s výrazne vyššou paropriepustnosťou -priaznivejší vlhkostný režim strechy – výhodné najmä u rekonštrukcií s nejakou vlhkosťou v skladbe.
PVC-P fólie majú výborný pomer cena / životnosť – TPO fólie by teoreticky mohli mať dlhšiu životnosť ale aj vyššiu cenu o cca 30%
U príslušenstva z dôvodu potrebnej kompatibility môže byť cenový rozdiel ešte väčší. (napr. u  TPO plechov +90%)
TPO má  výrazne nižšiu odolnosť materiálu proti krupobitiu oproti ostatným materiálom.
TPO má menšiu ekologickú stopu ako PVC-P
TPO je možné realizovať za nižších teplôt aj pod -10°C
TPO má lepšiu chemickú odolnosť (najmä u ropných produktov EPS, asfalt …)


komentár izolatéra spracujúceho oba systémy

PVC je dokonalejšie než TPO ?
… sa naozaj nemôže porovnávať to je, ako jablká na pomaranče.
Mám 20 + rokov skúseností s PVC a asi 10 rokov s TPO. Položil som už tisícky štvorcov oboch.
Moja firma skutočne pracovala s niekoľkými z hlavných výrobcov so svojimi prvými generáciami svojich TPO.
– TPO je komoditou, ktorá je zrejmá z ceny.
– PVC je produkt s preverenou profesionálnou povesťou.
Lepšie značky PVC majú prakticky nepoškvrnenú históriu. (…boli niektoré problémy s niekoľkými PVC pred mnohými rokmi , nebolo to bežné, už mnohé ani nie sú na trhu)
Zváranie týchto dvoch výrobkov je noc a deň.

PVC je užívateľsky oveľa prívetivejšie a má viac spoľahlivé a ľahko kontrolovateľné zvary. Podhriaty (studený) zvar nemusí tiecť a môže byť ľahšie nájdený a pozváraný. Je obtiažnejšie zrealizovať spálený alebo studený spoj.

TPO je oveľa viac vyberavé a opiera sa o skúseného izolatéra. Príliš horúci materiál bude horieť a musí byť opravený …. za studena môžete získať falošný zvar alebo „studený“  ktorý sa nemusí objaviť pri kontrolovaní, ale otvorí sa časom.

TPO má svoje miesto ak je správne nainštalované. Máme veľa dobrých TPO.
Moja prvá voľba je ale PVC pre svojich zákazníkov. Dal som PVC aj na moju budovu.

to je len môj názor …“


ZHRNUTIE:
U nás je väčšinou zbytočná drahšia TPO izolácia, keďže mnohé realizačné firmy majú problém kvalitne, dobre a pekne  zhotoviť aj oveľa menej náročné mPVC fólie a plne využiť životnosť PVC fólií. (životnosť strechy nezáleží len od samotnej fólie ale aj stavu podkladu kotvy poplastované plechy, detaily… )
Na základe vedomostí a dlhodobých skúsenosti v súčasnosti odporúčame skôr použitie povlakovej krytiny z mPVC FATRAFOL pred TPO fóliou (z vyššie uvedených dôvodov).
Pri požiadavke na vyššiu životnosť, prípadne odolnosť, použiť fólie väčšej hrúbky napr. hr. 1,8mm, alebo 2,0mm.

Fatra Izolfa, a.s.

2016 Fatraizolfa © All rights reserved