Strecha -ako na výber povlakovej krytiny

AKO „podľa suseda“ na výber hydroizolácie= povlakovej krytiny plochej strechy.

AKO na výber hydroizolácie = povlakovej krytiny strechy , terasy, balkóna … pomôcky

Aby sme nevymýšľali vymyslené poďme sa inšpirovať k susedom. (postupne sem pridám rôzne zaujímavé a podľa mňa užitočné požiadavky na strechy z okolitých krajín :-).

K Bratislave najbližší susedia sú v Rakúsku (AT) skúsme sa pozrieť na ich normu. Mne sa ich triedenie a systém pozdáva. Navyše klimatické podmienky máme podobné a materiálová základňa je tiež veľmi podobná. Uvedené je zo staršej rakúskej strechárskej normy z r.2012  B3691 – berte to ako návod ako premýšľať pri výbere krytiny.

Logické rozdelenie striech podľa následkov poškodenia -AT norma

triedy budov podľa následkov poruchy strechy
.
.
.
.
.plánovaná
doba používania budovy (roky)
CC1
Menšie alebo zanedbateľné EKOnomické, EKOlogické alebo SOCiálne škody pri zlyhanístrešného plášťa.
.
napr
. sklady (bez špeciálneho tovaru), hospodárske budovy, hospodárske budovy pre poľnohospodárske účely
.
CC2
Významné EKOnomické, EKOlogické alebo SOCiálne škody pri zlyhaní strešného plášťa.
.
napr
. obytné a kancelárske verejné budovy s miernymi následkami zlyhania (admin. budova)
.
CC3
– Veľmi veľké EKOnomické, EKOlogické alebo SOCiálne škody pri zlyhaní strešného plášťa.napr.  budovy s vysokými následkami zlyhania
.
napr
. nemocnice, múzeá, elektrárne, koncertné sály, budovy s životne dôležitými funkciami infraštruktúry, dôležitými spoločenskými funkciami, budovy s kapacitou >1000ľudí), strechy prístupné len s veľkým úsilím
10 K1
20 K2 K2 K3
30* K2 K3  K3
* – pre tekuté hydroizolácie je obvyklá životnosť podľa ETAG 005 maximálne 25 rokov
K1 kontrola a údržba min á 2roky                           K2 a K3 kontrola a údržba min á 1rok

dimenzovanie hydroizolácie AT norma

minimálne
požiadavky
 Kategória
použitia
Bitúmenové
min. hrúbka / počet vrstiev
PVC-P BN
(FATRAFOL) 
ECB BV FPO/
TPO
PVC-BV PVC-BV -H EPDM poznámka
bezúčelové strechy K1 5mm / 1 vrstva 1,5 1,8 1,5 1,5 1,5 1,3 lepené
mech.kotvené
priťažené
K2 8mm / 2 vrstvy 1,8 1,8 1,8 1,5 1,5 1,3 lepené
1,8 mech.kotvené
1,5 1,5 1,5 priťažené
K3 9mm / 2 vrstvy 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 1,3 lepené
2,0 2,0 1,5 mech.kotvené
2,0 1,5 lepené
terasy balkóny loggie K1 neuvažujú sa
K2 10mm / 2 vrstvy 1,8 2,0 1,8 1,8 1,8 1,5
K3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5
pojazdná 1) 
extenzívna 2)
intenzívna 3)
K1  – neuvažujú sa
K2  10mm / 2 vrstvy  1,8 2,0 1,8  1,8  1,8 1,5
K3  10mm / 2 vrstvy *  2,0 2,0 2,0 2,0  2,0 1,5

 

dokončenie tabuľky pre pojazdné a vegetačné strechy (pre bitúmenové povlakové krytiny)
 1)pojazdná  parkovacia inverzná alebo kompaktná (s potrebnými ochrannými opatreniami)

2) extenzívna  vegetačná strecha substrát < 250mm

3) intenzívna vegetačná strecha substrát > 250mm

K1 neuvažujú sa
K2 10mm /
min. 2 vrstvy
pre 2) minimálne vrchná vrstva odolná prerastaniu koreňov

pre 3) obe vrstvy odolné prerastaniu koreňov (max krycia vrstva substrátu do 300mm)

K3 10mm /
min. 2 vrstvy *
pre 2) obe vrstvy odolné prerastaniu koreňov

* pre 3) min 3-vrstvový systém / 12mm
3) stredná a vrchná vrstva odolné prerastaniu koreňov

 

vysvetlenie materiálovej základne
Vysvetlivky k materiálovým skratkám :
PVC-P BN – mäkčené PVC Bitúmenom Neodolné ( mPVC FATRAFOL)
ECB BV – plast-bitúmen fólie
FPO – polyolefin TPO/FPO (opäť po rokoch pripravujeme pre Vás TPO fólie FATRAFOL)
PVC-BV – mäkčené PVC Bitúmenom odolné (špeciálne fólie, v súčasnosti  nedodávame (>>vyššia cena))
EPDM -EPDM kaučukové fólie

Ak chcete väčšiu hrúbku izolácie (alebo máte presné požiadavky)  musíte sa na nej dohodnúť s realizátorom (najlepšie písomne aby ste to vedeli dokázať) inak s veľkou pravdepodobnosťou izolatér použije štandardnú hrúbku 1,5mm fóliu -u nás roky používanú (vychádzajúcu z normy -kde pre namáhanie stojacou vodou = kalužami na streche sa vyžaduje min hrúbka 1,5mm. )


Schéma hodnotenia tesniacich membrán ako referenčný bod pre plánované a výberové konanie podľa INFOHOLZ.DE

Kritérium asfalty/
modifikované asfalty
plastové fólie Elastoméry
EPDM
PVC BV 1) PVC NB 2)
Fatrafol
FPO/
TPO
Hrúbka / 1 vrstvu 3-5mm/
obvykle 2 vrstvy
1,2-2mm 1,2-2,4mm 1,2-2,5mm 1,1-2mm
Náklady na materiál (bez zabudovania) o 0 + + 0
Mechanická robustnosť + 0/+ 0/+ 0/+ +
Trvanlivosť bez ťažkej povrchovej úpravy + + 0 + +
Ekolog. kompatibilita, vstavaná energia 3) 0 +/- +/- +/- 0
Spájanie 0 + + 0
Spracovateľnosť v oblasti spojov + + 0
Príslušenstvo (prestupy, vtoky,…) 0 + + +
Vhodnosť na výrobu strešných prvkov 0 0 0 +
Rozmanitosť povrchu / farby + + + +
Hodnotenie: + vhodné alebo osvedčené   0 vhodné alebo priemerné   – menej vhodné alebo drahé
1)BV= kompatibilné s bitúmenom    2)NB= nekompatibilné s bitúmenom   3)výhody voľne uložené alebo mechan. kotvené

DEKLAROVANÁ ŽIVOTNOSŤ podľa výrobcu FATRAFOL pri správnej realizácii

Životnosť najviac závisí od kvality vyhotovenia vrátane detailov a kotvenia, na základe doterajších skúseností a testov, životnosť samotnej fólie
pri správnej realizácii :
FATRAFOL 810 kotvený hr. 1,5mm  – min 25 rokov     – poskytovaná záruka na materiál 10 rokov
FATRAFOL 810 kotvený hr. 1,8mm  – min 30 rokov (fólia drahšia o 1,3€/m2 vs. 1,5mm )  – možná záruka na materiál >10 rokov na vyžiadanie
FATRAFOL 810 kotvený hr. 2,0mm  – min 33 rokov (fólia drahšia o 1,7€/m2 vs. 1,5mm )
FATRAFOL 810 kotvený hr. 2,4mm  – min 40 rokov (atyp- na objednávku)

životnosť strechy vie dnes najviac ovplyvniť izolatér /realizátor.
– nechajte si odporučiť (kontaktujte technika) a nechajte si strechu pred prevzatím skontrolovať  (kontrola je bezplatná) !

______________________________________________

Ešte troska teórie- definícií  – podľa ETAG 006 :
B.4.1  Životnosť (stavby nebo časti stavby )  Doba, během níž se ukazatele charakteristik stavby udrží na úrovni slučitelné s plněním základních požadavků.
(viď požiadavky na stavby podľa stavebného zákona alebo rôzne normy)

B.4.3  Ekonomicky přiměřená životnost Životnost, kde se berou v úvahu všechna důležitá hlediska, jako jsou náklady na projekt, stavbu a užívání, náklady vznikající z provozních překážek, rizika a následky porušení stavby během její životnosti a náklady na pojištění k pokrytí těchto rizik, plánovaná částečná obnova, náklady na kontrolní prohlídky, údržbu, péči a opravy, provozní a správní náklady, odstranění stavby a hlediska ochrany životního prostředí.

 B.4.4 Údržba (stavby) – Soubor preventivních a jiných opatření použitých u stavby, aby během své životnosti plnila všechny své funkce.
Tato opatření zahrnují čištění, provádění údržby, malování, opravy, výměnu částí stavby v případě potřeby atd.  

B.4.5 Běžná údržba (stavby) – Údržba běžně zahrnuje kontrolní prohlídky a provádí se v době, kdy náklady na zásah, který je nutno učinit, jsou přiměřené hodnotě příslušné části stavby s přihlédnutím k vyvolaným nákladům (např. užíváním).

7.4 ÚDRŽBA A OPRAVY
Posouzení vhodnosti k použití vychází z předpokladu, že se provádí běžná údržba systému.
Údržba má zahrnovat:   – kontroly střechy v pravidelných intervalech, např. dvakrát ročně
Tato kontrola má zahrnovat:

– vyčištění dešťových svodů a listových filtrů
– odstranění kamínků, větviček, listů atd.
– kontrolu oplechování podél okrajů střechy, komínových těles, odvodnění a světlíků
– odstranění porostu, např. vína
– pružné spoje dilatačních lišt se mají kontrolovat každých 5 let a v případě potřeby vyměnit
– oplechování zdí, odvodnění atd. se má kontrolovat každých 5 let a v případě potřeby vyměnit
těsnicí materiály spojů
– kontrolu a v případě potřeby výměnu minerálních vrchních vrstev asfaltových pásů
– opravu odřenin a menšího poškození od nárazu
Při výměně prvků je třeba, aby tyto prvky schválil výrobce a vztahovalo se na ně ETA.

B.2.1 Vhodnost k určenému použití (výrobků)  Výrobky mají takové charakteristiky, aby stavby, do kterých mají být zabudovány, sestaveny, použity nebo instalovány, mohly, jsou-li řádně navrženy a provedeny, splňovat základní požadavky.

B.2.2 Použitelnost (stavby) – Schopnost stavby plnit své určené použití a zejména základní požadavky důležité pro toto použití.
Výrobky musí být vhodné pro stavby, aby stavby (jako celek i jejich jednotlivé části) byly vhodné k svému určenému použití při běžné údržbě a po dobu ekonomicky přiměřené životnosti.
Požadavky předpokládají běžně předvídatelné vlivy

____________________________________________________________________

Ostatné odporúčania AT normy

Okrem týchto tabuliek majú v norme viacero užitočných odporúčaní :

– minimálny plánovaný sklon hydroizolácie je 2%
– pri drevených konštrukciách a trapézovom plechu min 3% (po zohľadnení priehybu a zmeny tvaru povolené zníženie na 2%)
– pri malých plochách (rozháňacie kliny, protispády atď.) je možná redukcia spádu na min. 1%

Požiadavky na podklad:

charakteristika asfaltové a plastové povlakové krytiny tekuté hydroizolácie (ETAG 005)
drsnosť povrchu  bez otrepov a zubov
-pod plastové HI a za studena lepené
asfaltované membrány <2mm
– pod natavované (za tepla)
asfaltované membrány <3mm
hĺbka drsnosti 0,5mm – 1,2mm
čistota pozametané žiadny prach, piesok, cementový kal, hrdza, uvoľnené
časti, zvyšky farieb a olejov, prostriedky na dodatočnú úpravu,
tryskací materiál
suchosť povrch zjavne suchý povrch zjavne suchý s max hmotn. vlhkosťou CM max 6%

 

Požiadavky na tepelnú izoláciu -AT norma

Pri povlakových krytinách kde by sa vrstvy tepelnej izolácie mohli po sebe skĺznuť alebo na seba natlačiť (napr. vplyvom vetra, vibrácií, sklonu strechy atď..) musí byť polohová stabilita izolačných vrstiev zabezpečená lepením ku podkladu alebo mechanickým kotvením.
Pri tepelnej izolácii pod povlakovou krytinou môže byť prípustné stlačenie izolačného materiálu v dôsledku zaťaženia max. 2% hrúbky max. však 5mm.

Odporúčané minimálne hrúbky tepelnej izolácie na profilovanom podklade (napr. trapézové plechy)

svetlá šírka medzi hornými pásmi
=svetlosť medzery (mm)
min. hrúbka prvej vrstvy tepelnej izolácie (mm)
EPS MW PUR
<100mm 60 80 60
100-130mm 60 100 60
130-150mm 80 120 70
150-170mm 90 140 80

 

2016 Fatraizolfa © All rights reserved