Zaujímavá realizácia

Rekonštrukcia strechy auly Strojníckej fakulty STU


V tomto roku bola uskutočnená rekonštrukcia strechy auly Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorá je zaujímavá hlavne svojím atypickým konštrukčným riešením nosného systému a tým aj svojím tvarom, ktorý pripomína „hyperbolický paraboloid“.  Rekonštrukcia bola prevedená firmou Restiko s.r.o., pričom bolo nutné individuálne  riešenie početných detailov.

Špecifikácia objektu auly a strešnej konštrukcie:
Aula s kapacitou 822 poslucháčov, má amfiteatrálne hľadisko a jej pôdorysná forma je vytvorená spojením kruhového segmentu a paraboly. Pod priestorom auly je situovaná telocvičňa.
Prestrešenie veľkej auly je tvorené strešnou škrupinovou konštrukciou, ktorá je uložená na štyroch pilieroch spojených medzi sebou vodorovnými nosníkmi a vytvára tak zrútenú plochu. Nosná konštrukcia je tvorená oceľovými lanami.  Krytinu pôvodnej strechy tvoril falcovaný plech, ktorý bol kotvený do drevených klátikov uložených do cementového poteru vystuženého rabicovým pletivom.
Pôvodná krytina strechy
Aula STU povodna
Realizácia strechy
Aula STU realizacia
Nová krytina strechy:
Na streche bola navrhnutá demontáž pôvodnej krytiny z falcovaného plechu a položenie  novej povlakovej  krytina na báze mPVC fólie. Keďže prevedenie nosnej konštrukcie strechy neumožňovalo stabilizáciu novej krytiny mechanickým kotvením, bolo nutné fóliu stabilizovať lepením. Pre tento účel bola použitá hydroizolačná fólia Fatrafol 807/V s nakašírovanou geotextíliou zo spodnej strany. Na lepenie fólie bolo použité nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo Soudal  Roof 170, pričom stabilizácia fólie bola doplnená aj mechanickým kotvením fólie do existujúcich drevených klátikov. Po obvode strechy bola fólia ukončená prizváraním na poplastovaný odkvapový plech. V miestach vysokého sklonu strechy boli inštalované zachytávače snehu podľa vypracovaného návrhu. Pre zachovanie požadovaného estetického vzhľadu pôvodnej strešnej krytiny, boli na fóliu aplikované špeciálne dekoračné A- profily pripomínajúce vzhľad falcovaného plechu.
Po úspešnej realizácii novej strešnej krytiny bola prevedená kontrola strechy naším technikom a na fóliu tak bola udelená záruka 10 rokov.
Nová krytina strechy- fólia Fatrafol 807/V
Aula STU Fatrafol 807
Inštalované zachytávače snehu
Aula STU zachytavace
Celkový pohľad na hotovú strechu
Aula STU lepena

2016 Fatraizolfa © All rights reserved