Radónové izolácie stavieb

Všetky zemné fólie FATRAFOL -FATRAFOL 803 , 803/V, 813/VS, EKOPLAST 806 … patria pri správnej realizácii medzi najlepšie izolácie voči radónu

Radón je rádioaktívny plyn prirodzene sa vyskytujúci v podloží. Fólie systému FATRAFOL svojimi vlastnosťami a spôsobom realizácie (po pozváraní ) vytvoria účinnú prekážku prenikaniu radónu do budovy.

Všetky  zemné hydroizolačné fólie systému Fatrafol pri správnom zabudovaní plnia aj funkciu protiradónovej  izolácie: FATRAFOL 803 , 803/V, 813/VS, EKOPLAST 806 …
Ide najmä o podmienky bezchybnej vodo a teda aj vzduchotesnej realizácie izolácie vrátane všetkých prestupov. ( vychádza z požiadaviek normy STN 73 0601 Ochrana stavieb proti radónu z podložia) a zákona 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane …

Fatra Izolfa  a.s. ponúka v rámci technickej podpory poradenstvo a prepočty dimenzovania protiradónových izolácií.
Pre návrh protiradónovej izolácie je potrebné spraviť výpočet (bilanciu).  Treba mať zmerané množstvo radónu na pozemku aj s určením radónového rizika aj na základe priepustnosti zeminy a zároveň poznať stavbu (podpivničenie, ktoré priestory sú pobytové, vetranie týchto priestorov, atď. ).

Ako pomôcka pre orientačné navrhnutie hrúbky izolácie je v konštrukčno- technologickom predpise FATRAFOL-H  (nájdete v sekcii na stiahnutie) graf s maximálnymi koncentráciami  radónu v podloží pre jednotlivé typy a hrúbky fólii kedy ešte fólia vyhovuje ako bariéra proti prenikaniu radónu do budovy (počítané pre nepodpivničenú miestnosť s výškou 2,60m).
Ako je z grafu zrejmé v prípade hydroizolácii FATRAFOL určuje hrúbku izolácie najmä hydrofyzikálne namáhanie (vodou) stavby a tvoria teda výbornú protiradónovú bariéru.

Spravidla sa u fólií hydroizolácia navrhne podľa namáhania vodou (zemná vlhkosť, tlaková voda…) a pre radón sa iba posúdi či vyhovuje.
Treba mať ale na pamäti že existujú  medzné hodnoty, po prekročení ktorých už samotná hydroizolácia nestačí aj ak by to výpočtovo vyšlo *) a treba realizovať ďalšie opatrenia .

V prípade otázok sa môžete obrátiť na svojho odborného technika.

radon pomocka

Obr. Graf z konštrukčno-technologického predpisu FATRAFOL-H (nájdete v sekcii na stiahnutie)

Ku radónu orientačné hodnoty a riziko môžete skúsiť nájsť na
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra na  www.geology.sk
a to napr.  geofyzikálnu mapu s prírodnou rádioaktivitou :
tu Radónová Mapa   (riziko -vysoké- červená farba, stredné -žltá , …  )

 


2016 Fatraizolfa © All rights reserved