Radónové izolácie stavieb

Všetky zemné fólie FATRAFOL môžu pri dodržaní určitých podmienok plniť funkciu protiradónovej izolácie FATRAFOL 803 , 803/V, 813/VS, EKOPLAST 806 …

Všetky  zemné hydroizolačné fólie systému Fatrafol môžu pri dodržaní určitých podmienok realizácie plniť funkciu protiradónovej  izolácie: FATRAFOL 803 , 803/V, 813/VS, EKOPLAST 806 …
Ide najmä o podmienky bezchybnej vzduchotesnej realizácie izolácie vrátane všetkých prestupov. ( vychádza z požiadaviek normy ČSN 73 0601 Ochrana stavieb proti radónu z podložia)

Fatra Izolfa  a.s. ponúka v rámci technickej podpory poradenstvo a prepočty dimenzovania protiradónových izolácii.

Ako pomôcka pre orientačné navrhnutie hrúbky izolácie je v konštrukčno technologickom predpise FATRAFOL-H  (nájdete v sekcii na stiahnutie) graf s maximálnymi koncentráciami  radónu v podloží pre jednotlivé typy a hrúbky fólii kedy ešte fólia vyhovuje ako bariéra proti prenikaniu radónu do budovy. ( počítané pre nepodpivničenú miestnosť s výškou 2,60m).
Ako je z grafu zrejmé v prípade hydroizolácii FATRAFOL určuje hrúbku izolácie najmä hydrofyzikálne namáhanie stavby a tvoria teda výbornú protiradónovú bariéru.
V prípade otázok sa môžete obrátiť na svojho odborného technika.

radon pomocka
Obr. Graf z konštrukčno-technologického predpisu FATRAFOL-H (nájdete v sekcii na stiahnutie)


2016 Fatraizolfa © All rights reserved