Strechy – požiarna odolnosť

ako na riešenie požiarnej bezpečnosti …

Pri riešení skladby  by sa nemalo zabúdať na požiarnu bezpečnosť (upravením- vylepšením parametrov z hľadiska šírenia požiaru strešným plášťom môžeme dokonca ušetriť oproti bežne používaným skladbám). Požiarna bezpečnosť by sa mala na stavbe riadiť časťou dokumentácie od požiarneho špecialistu (na základe výpočtov a predpisov a mala by byť súčasťou projektovej dokumentácie).

pozn. Tento text berte ako pomôcku na priblíženie ako sa dívať na požiarnu bezpečnosť (čo všetko sa rieši a čo ju ovplyvňuje, aby ste sa vedeli baviť s ostatnými) 

Strecha = nosná konštrukcia + strešný plášť (od nosnej konštrukcie hore )
Strecha
= požiar zdola alebo vnútri budovy napr. REI 30 …
– týka sa najmä ale nielen nosnej časti.

Strešný plášť = požiar zhora (nešírenie požiaru povrchom a strešným plášťom a neprehorenie do interiéru)
            – týka sa najmä povlakovej hydroizolačnej krytiny a tepelnej izolácie či iných vrstiev pod ňou. 
________________________________________________________________________
SKRÁTENE:
Podľa STN  92 0201 (od r. 2017)
5.6.2 Ak strešný plášť alebo jeho časť zasahuje do požiarne nebezpečného priestor iného požiarneho úseku, musí byť vyhotovený tak, aby spĺňal kritérium Broof(T3)  alebo Broof(T4) podľa STN EN 13501-5. *
Ku jednotlivým skúškam Broof T1 ažT4 sú protokoly s odskúšanými skladbami a s povolenými zmenami. Protokoly sú na vyžiadanie u technikov na pobočkách.
Pre splnenie Broof T1 T2 T3 a T4 sa v skladbe pod fóliou použije príslušný FATRAFOL na nehorľavú minerálnu izoláciu, PIR alebo nehorľavou sklenou textíliou 120g/m2 oddelený EPS. (podľa protokolu zo skúšky)
BroofT3 -nešírenie požiaru strešnou konštrukciou
(skladba spĺňajúca požiadavky Broof T3 -neprehorí do interiéru + ani nešíri po povrchu strechy požiar ďalej -počas normovaného požiaru po definovanú dobu -tu u T3 je to 30 minút ).
Pre splnenie požiadavky je potrebné použiť fóliu (s retardérmi horenia) typu T3  viď náš prepis a typy fólie. (fólia T3 je nadštandardná a je drahšia o cca 0,25€/m2 oproti bežnej fólii v cenníku v T1 verzii) zväčša ju treba objednať  !
Textíliu je najvhodnejšie nahradiť nehorľavým variantom sklenej rohože 120g/m2 -EVALITH. (táto je lacnejšia ako bežné PES a PP textílie).
Pri použití sklenej textílie je možné použiť aj izoláciu z EPS (podľa protokolu zo skúšky).
Výsledná skladba musí byt v súlade s protokolom zo skúšky BroofT3 (otestovanej – spálenej v skúšobni) – kontaktujte príslušného technika.

 Podľa konštrukčného predpisu FATRAFOL S sa FATRAFOL 810 vyrába v 2 variantoch T1 a T3

FATRAFOL 810 poziarne varianty predpis
štandardná fólia (v cenníku) variant T1 pre splnenie        BroofT1     a      Broof T4 fatrafol 810 Broof T1
 variant T3 (s pridanými retardérmi horenia) pre splnenie       BroofT2    a     Broof T3. fatrafol 810 Broof T3
použitie textílie na oddelenie FATRAFOL od podkladu pri skladbe s požiadavkou na požiarnu odolnosť -vonkajší  požiar FATRAFOL -textilia - poziar- predpis

Pre lepené skladby s požiarnou odolnosťou  sa používa FATRAFOL 807 G.

____________________________________________________________

 

Jednou zo základných noriem je: STN  92 0101 Požiarna bezpečnosť stavieb, podľa ktorej je :
Požiarna bezpečnosť – schopnosť objektu v prípade požiaru zabrániť stratám na životoch a zdraví osôb, zvierat a stratám na majetku.
Hovorí o parametroch objektov , materiálov a konštrukcií a pracuje ďalej s pojmami napr.:
odpadávanie a odkvapkávanie horľavých látok, požiarne a ekonomické riziko, evakuáciou osôb

U strechy je ešte dôležitý :
požiarny pás – je časť obvodovej konštrukcie brániaca šíreniu požiaru (najmä z požiarne otvorených plôch)
požiarne nebezpečný priestor- priestor okolo objektu, zariadenia, skladu , v ktorom je možné prenesenie požiaru sálaním alebo padajúcimi časťami horiacej konštrukcie

STN  92 0201 Požiarna bezpečnosť stavieb Časť 2 Stavebné konštrukcie
Norma obsahuje požiadavky, postupy a usmernenia pri riešení požiarnej bezpečnosti stavieb.

Strechy (strecha = nosná konštrukcia + strešný plášť)
Strechy sa týka najmä časť: (požiar zdola alebo vnútri budovy)

2.3.1 Reakcia na oheň stavebných materiálov -vyjadruje triedou podľa STN EN 13501 – určuje na základe skúšky alebo je ustanovená osobitným predpisom.
a
2.4.1 Požiarna odolnosť konštrukcie = jej schopnosť odolávať účinkom požiaru určitý čas tak, aby sa neporušila jej funkcia.
základné požiadavky sa označujú písmenami  napr.

R nosnosť  (odolanie konštrukcie bez straty pevnosti a stability)
E celistvosť konštrukcie (žiadne praskliny prienik plameňa alebo plynov)
I izolačné schopnosti ( teplota povrchu odvráteného od požiaru- môže nahradiť menej prísne kritérium W)
W – radiácia (sálanie povrchu odvráteného od požiaru-obmedzenie prenosu požiaru na materiály v blízkosti, bez trhlín)
M– mechanická odolnosť a stabilita pre steny medzi stavbami
15,30,45,60,90 … číslom udávajúcim triedu požiarnej odolnosti (počet minút splnenia požiadaviek pri požiari)
+ ďalšie doplnkové požiadavky (konštrukčné prvky D1,D2 a D3,  C- samozatvárač u dverných výplní  a iné…)

Požiarne konštrukcie sa podľa požiadavky na prenášanie zaťaženia členia na nosné a nenosné.
Stabilita požiarnych konštrukcií nesmie byť závislá od stability konštrukcií s nižšou požiarnou odolnosťou.

napr. požiadavka REI 30 DP1 = konštrukcia musí pri požiari
minimálne počas 30minút plniť funkciu R-nosnosť E-celistvosť I -izolačné schopnosti a DP1 je doplnková požiadavka na skladbu konštrukcie

Tieto požiadavky sú spravidla kladené na strechy pri požiari zdola (teda požiadavky na stropnú konštrukciu (aby nám  to počas požiaru nepadlo na hlavu …)

Pri požiari zhora / zvonka budovy sa používa požiadavka Broof T … aby sa požiar nerozšíril po povrchu, neprehorel skladbou prípadne inak neohrozil ľudí, atď…- čiže požiadavka na strešný plášť lebo v STN 920201 je citovaná strechárska norma:

V zmysle STN 73 1901 strešný plášť je časť strechy bez jej nosnej strešnej konštrukcie (napr. krovu). Zahŕňa povrchovú vrstvu – krytinu, nosnú konštrukciu strešného plášťa a doplnkové vrstvy (napr. tepelnoizolačnú vrstvu, parotesnú zábranu a podobne). Krytina je vrstva chrániaca vnútorné prostredie, ako aj pod ňou ležiace vrstvy strešného plášťa pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi.

____________________________________________________________________________________

 5.6.1 Strešný plášť, ak sa požaduje jeho požiarna odolnosť, musí spĺňať kritériá:
a) El, ak obsahuje horľavé látky (napríklad tepelnoizolačné alebo vrstvy krytiny), alebo
b) E v ostatných prípadoch.
Strešný plášť s nosnou funkciou strechy musí spĺňať kritérium R
5.6.2 Ak strešný plášť alebo jeho časť zasahuje do požiarne nebezpečného priestor iného požiarneho úseku, musí byt vyhotovený tak, aby spĺňal kritérium Broof(t3)  alebo Broof(t4) podľa STN EN 13501-5. *
5.6.3 Požiarny uzáver v strešnom plášti (umiestený v požiarne nebezpečnom priestore iného požiarneho úseku) musí byt typu EW, vyhotovený z konštrukčných prvkov druhu D1 a s požiarnou odolnosťou najmenej polovice hodnoty požadovanej požiarnej odolnosti strešného plášťa, v ktorom je umiestnený.
Požiarnu odolnosť strešného plášťa možno dosiahnuť aj ochladzovaním stabilným hasiacim zariadením ( napr. vodným sprchovacím zariadením (sprinkler), je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo vody min. na čas požiarnej odolnosti konštrukcie. ).
Strecha nad zhromaždovacím priestorom a nosné konštrukcie, od ktorých závisí jej stabilita, musia spĺňať požiadavku požiarnej odolnosti zodpovedajúcej dvojnásobnej hodnote predpokladaného času evakuácie osôb, min. 15 minút.
5.6.7 Pri strešnom plášti, ktorý má povrchovú vrstvu zo stavebných hmôt triedy reakcie na oheň B až F (všetky bežné hydroizolácie plochých striech od asfaltov cez všelijaké nátery a fólie sú zväčša E, prípadne nehodnotené F ), odporúča sa túto vrstvu členiť na plochy nepresahujúce 1 500 m2 deliacim pásom zo stavebných hmôt triedy reakcie A1 alebo A2.
Šírka deliaceho pásu musí byt najmenej 1,2 m. Pásy možno nahradiť stenou zo stavebných hmôt reakcie na oheň A1 alebo A2 prevyšujúcou vonkajší povrch strešného plášťa najmenej o 0,45 m alebo inou ekvivalentnou úpravou brániacou rozšíreniu požiaru.
Podľa kedysi platného predpisu EHS : Zaštrkovaný strešný plášť (definovanej frakcie a hrúbky) by sa mal považovať za nehorľavý povrch spĺňajúci akékoľvek požiarne kritériá. ( podrobnejšie informácie poskytnú požiarni špecialisti).
____________________________________________________________________________________________
* STN EN 13501-5  Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb
-Časť 5: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok striech namáhaných vonkajšími ohňom

Na klasifikáciu striech/strešných krytín sa používajú 4 skúšobné metódy opísané v CEN/TS 1187.

Skúška
CEN/TS1187
Metóda namáhania kritériá : trieda
Skúška č.1

BroofT1

Metóda namáhania horiacimi predmetmi rozšírenie ohňa na vonkajšom povrchu strechy,
rozšírenie ohňa vnútri strechy a
priestup ohňa
Broof(T1)-obmedzené šírenie po povrchu a priestup
žiadne horiace kvapky i čiastočky z namáhanej strany ani preniknuté dolu a žiadne vnútorné horenie žeravením …
Froof(T1) bez požiadaviek -parametre neurčené
Skúška č.2 Metóda namáhania horiacimi predmetmi a vetrom Sleduje sa poškodená dĺžka na strešnej krytine ako aj na podklade Broof(T2) obmedzené poškodenie krytiny a podkladu
Froof(T2) bez požiadaviek -parametre neurčené
Skúška č.3
BroofT3
Metóda namáhania horiacimi predmetmi, vetrom a prídavným sálavým teplom rozšírenie ohňa na vonkajšom povrchu strechy Te a priestup ohňa Tp Broof(T3) splnené počas >30min
Croof(T3) prienik >15min, rozšírenie >10min
Droof(T3) splnené počas >5min
Froof(T3) bez požiadaviek -parametre neurčené
Skúška č.4

BroofT4

Dvojstupňová metóda zahŕňajúca namáhanie horiacimi predmetmi, vetrom a prídavným sálavým teplom rozšírenie ohňa na vonkajšom povrchu strechy Te a priestup ohňa Tp Broof(T4) splnené počas >1 hodiny
Croof(T4) splnené počas >30min,
Droof(T4) prienik do 30min
Eroof(T4) prienik do 30min+nekontrolované šírenie plameňa
Froof(T4) bez požiadaviek -parametre neurčené
Zaujímavé termíny a definície (podľa EN ISO 13943: 2010 a CEN/TS 1187: 2012 ):
čas rozšírenia ohňa po povrchu strechy Te (external fire spread time )= čas, za ktorý sa vonkajší oheň rozšíri po okraj oblasti merania (skúška č. 3)
čas do priestupu ohňa Tp (time to fire penetration )= čas, v ktorom nastane priestup ohňa =objavenie sa akéhokoľvek horenia plameňom alebo žeravenia na spodnej strane vzorky okrem plameňa použitého na účely skúšky (pri skúške č. 4)
nehorľavý podklad alebo záklop (non-combustible substrate or deck): podklad alebo záklop s klasifikáciou A1 alebo A2-s1,dO podľa EN 13501-1 (len na účely tejto európskej normy)
A1 alebo A2-s1,dO             – A nehorľavé   / s1: Nízka tvorba dymu (Smoke)   / dO: Bez plameňovo horiacich kvapiek/častíc (Droplets)
horľavý podklad alebo záklop (combustible substrate or deck): podklad alebo záklop, ktoré nezodpovedajú definícii nehorľavého podkladu alebo záklopu
 viac odpovedí kontaktujte najbližšiu pobočku alebo Vášho projektanta.

2016 Fatraizolfa © All rights reserved