Teplotechnika – príklad

S novým rokom prišla STN 73 0540:2012 Tepelná ochrana budov platná od 1.1.2013

Požadované tepelnotechnické vlastnosti  konštrukcií a budov podľa tejto normy:
1) súčinitel’ prechodu tepla konštrukcie (tepelný odpor stavebnej konštrukcie);
2) vnútorná povrchová teplota stavebnej konštrukcie;
3) množstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v stavebnej konštrukcii za rok;
4) vzduchová priepustnosť škár a stykov konštrukcií;
5) tepelná prijímavosť podlahovej konštrukcie;
6) potreba tepla na vykurovanie;
7) tepelná stabilita miestnosti.

1)Požiadavky na hodnoty U- súčinitel’ prechodu tepla / R-Tepelný odpor

konštrukcia 1)
Umax / Rmin
2) Normaliz.
Un / Rn
3)  Odporúč.
Ur1 /Rr1
4)  Cieľová
Ur2 / Rr2
stena a strecha so sklonom>45° 0,46 / 2,0 0,32 / 3,0 0,22 / 4,4 0,15 / 6,5

plochá strecha a strecha < 45° sklonu

0,30 / 3,2 0,20 / 4,9 0,10/0,15*
9,9/
6,5 * 
0,10 / 9,9
1) Umax./ Rmin. hodnota  – prípustné hodnoty pre rekonštruované objekty do 01 /2013
2) Normalizovaná (požadovaná) hodnota – požiadavka pre všetky objekty od 1.1.2013 /
už dnes sa odporúča navrhovať objekty s hodnotami 3)  Ur1 /Rr1 aby budovy pri kolaudácii spĺňali aktuálne požiadavky normy
3) Odporúčaná hodnota – požadované pre nové aj rekonštruované objekty stavané po roku 2015(ultranízkoenergetické budovy) – * -POZOR  1.8.2016 vyšla zmena STN 73 0540-2/Z1
4) Cieľová odporúčaná hodnota -požadované pre nové aj rekonštruované objekty stavané po roku 2020 (budovy s takmer nulovou spotrebou energie)

pozn. V projektoch je vhodné už teraz navrhovať konštrukcie podľa Ur1 / Rr1 aby v čase realizácie a kolaudácie spĺňali požiadavky.
2) vnútorná povrchová teplota stavebnej konštrukcie
Po splnení všetkých požiadaviek U/ R by nemal byť problém u bežných budov (RD, BD kancelárske ,… ) ani s vnútornou povrchovou teplotou stavebnej konštrukcie a to ani v detailoch.

3) množstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v stavebnej konštrukcii za rok
U konštrukcií sa pripúšťa kondenzácia iba v prípade že neohrozí ich funkciu
napr.  výrazne skráti životnosť -drevené konštrukcie – zvýšené riziko napadnutia hmyzom, plesne, hniloba
nadmerné objemové zmeny, výrazné zvýšenie hmotnosti konštrukcie, alebo nad úroveň spôsobujúcu degradáciu materiálu

a pre jednoplášťové strechy je prípustné max. množstvo kondenzátu  Mc <= 0,1 kg / (m2.a) (vrátane)
pre ostatné konštrukcie (okrem  jednoplášťových striech)  Mc <= 0,5 kg / (m2.a) (vrátane)

ročná bilancia pre všetky konštrukcie musí byť priaznivá (v priebehu roka sa viac sa vyparí ako skondenzuje)


 Príklad :

Skladba RD bežné prostredie= 20°C 50% vlhkosť, v Bratislave -11°C, 84% – posúdenie fragmentu strechy

– FATRAFOL 810     hr1,5mm
– EPS 100S Stabil    hr …. mm
(priemerná hrúbka izolácie v ploche strechy)
– parozábrana *
– ŽB doska        hr 120mm

(SKLADBA č. 2  podľa STN 73 1901 -Príloha A : Príklady základných skladieb striech  )

pozn * – dnes pri stavbe aj RD, BD odporúčame realizovať skladbu s parozábranou. Vzhľadom na fakt že sa stavajú čoraz kvalitnejšie a tesnejšie stavby a vlhkosť v interiéry (či už pri nedostatočnom vetraní) často presahuje 50% vlhkosť niekedy aj cez 60% a vtedy už ročná bilancia vlhkosti môže vychádzať negatívne. (alebo aj po započítaní reálnej tesnosti = kvality realizácie parozábrany, ktorú by mal projektant zohľadniť vo výpočte)

ʎd = 0,037 (deklarovaná hodnota pre EPS 100S – zdroj isover.sk , objemová hmotnost EPS 18-23kg/m3)

Pozn.: zväčšením hrúbky tepelnej izolácie nedôjde k veľkému nárastu ceny realizácie
– hotová skladba ovplyvňuje energetickú náročnosť stavby po desaťročia životnosti skladby
– dnes nie je problém s realizáciou mechanicky kotvených skladieb striech s hrúbkou >>250mm (až cez 700mm)

___________________________________________________________________

 

STRECHA s EPS hr 190mm

SKLADBA č. 3  podľa STN 73 1901 -Príloha A : Príklady základných skladieb striech

Výsledok :
Súčinitel prechodu tepla U = 0,190 W/m2K     <  Un – vyhovovala požiadavke (pre rekonštrukcie do 01/2016)
Tepelný odpor konštrukcie R= 5,151 m2K/W   >  Rn – vyhovovala požiadavke (odporúčané sa pre rekonštrukcie do 01/2016)
Ročné množstvo skondenzovanej pary Gk=0,0715 kg/m2.a  < 0,1  kg/m2.a   – vyhovuje kondenzát nesmie ohroziť funkciu konštrukcie (korózia, plesne a hniloba dreva, …)

Skladba vyhovuje pre rekonštruovaný objekt stavaný do 2016Ročné množstvo skondenzovanej pary v konštrukcii je veľmi bízke maximálnemu prípustnému množstvu (v prípade že stropnou konštrukciou prechádzajú nejaké prestupy (napr káble, odpadové potrubie …) množstvo skondenzovanej vlhkosti môže byť až niekoľkonásobne vyššie z dôvodu netesnosti konštrukcie  (prúdením vzduchu prejde konštrukciou do skladby viac vlhkosti ako difúziou =prestupom cez materiál) )
– v skladbe je vhodné použiť pod tepelnú izoláciu parozábranu. – vznikne skladba s parotesnou vrstvou. –

 

 

STRECHA s EPS hr 250mm

SKLADBA s teplenou izoláciou z EPS 100S Stabil hr 250mm 

výsledok :
Súčinitel prechodu tepla U = 0,15  W/m2K       <  Un – vyhovuje ako normalizovaná hodnota pre budovy stavané po 2015
Tepelný odpor konštrukcie R= 6,67 m2K/W   >  Rn – vyhovuje ako normalizovaná hodnota pre budovy stavané po 2015
Ročné množstvo skondenzovanej pary Gk=0,0528 kg/m2.a  < 0,1  kg/m2.a   – vyhovuje kondenzát nesmie ohroziť funkciu konštrukcie (korózia, plesne a hniloba dreva, …)

Skladba vyhovuje pre nový/obnovovaný objekt postavený po roku 2015  (STN 73 0540/Z1 -od 1.8.2016)

STRECHA s EPS hr 370mm

SKLADBA s teplenou izoláciou z EPS 100S Stabil hr 370mm

výsledok :
Súčinitel prechodu tepla U = 0,100 W/m2K       <  Un – vyhovuje ako normalizovaná hodnota pre budovy stavané po 2015
Tepelný odpor konštrukcie R= 10,016 m2K/W   >  Rn – vyhovuje ako normalizovaná hodnota pre budovy stavané po 2015
Ročné množstvo skondenzovanej pary Gk=0,0358 kg/m2.a  < 0,1  kg/m2.a   – vyhovuje kondenzát nesmie ohroziť funkciu konštrukcie (korózia, plesne a hniloba dreva, …)

Skladba vyhovuje pre nový/obnovovaný objekt postavený po roku 2020.

2016 Fatraizolfa © All rights reserved