Príklady skladieb striech

Nasledujúci text má pomôcť zorientovať sa vo fóliách a skladbách.
(otázky a pripomienky na fatrafol.ba@gmail.com)

Skladby je potrebné navrhnúť projektantom alebo s ohľadom na parametre vnútorného prostredia s tepelno-technickým prepočtom (predovšetkým u rekonštrukcií alebo priestorov s vyššou vlhkosťou vzduchu a u zatekajúcich striech, …) . Treba zohľadniť :

  • posúdenia a zohľadnenia množstva vlhkosti obsiahnutej v konštrukcii
  • posúdeniu vznikajúcich detailov a dopad na iné konštrukcie (navýšenie atiky a pod. )
  • vylúčenia materiálovej a inej nekompatibility
  • zvýšené požiadavky na mechanickú odolnosť , životnosť , vzhľad (strechy viditeľné z vyšších podlaží )
  • prípadne požiadavky na požiarnu bezpečnosť stavieb
Mechanicky kotvená fólia - základné riešenie

Mechanicky kotvená fólia – základné riešenie

Mechanicky kotvené skladby sú uprednostňované pred ostatnými (pri kotvení sa dá zároveň diagnostikovať podklad (pri vŕtaní =aplikovaní kotiev) je cítiť zatečené miesto, pľuzgier na streche, prípadne zatečená voda (skrutka sa pretočí, ide ľahšie, vycvrkne z diery voda, …) a tak je prehľad o tom v akom stave je pôvodná skladba.

Nová strecha Rekonštrukcia
 –FATRAFOL 810 hr. 1,5mm -mechanicky kotvená
TIPPTEX B300F (textília min. 200g/m2, lepšie 300g/m2 )
-EPS 100 S Stabil  hr … -zvyčajne >>300mm pre novostavby, zväčša> 150mm pri rekonštrukcii)
 -parozábrana  APP-5 FATRABIT  3,0mm +penetrovaný podklad / alt. FATRAPAR 0,2mm
-stropná konštrukcia
-pôvodná asfaltová krytina
+ ďalšie vrstvy strechy
pozn.:
– fólia FATRAFOL 810 základná hrúbka 1,5mm / odporúčame použiť väčšiu hrúbku 1,8mm alt. 2,0mm, )pre dočasné stavby na objednávku  1,2mm ) pričom odolnosť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa hrúbkou fólie
– fólia z PVC-P musí byť od polystyrénu oddelená textíliou min 200g/m2 /alt sklenou  min 120g/m2
– tepelná izolácia môže byť aj – vláknitá (sklená, ,čadičová,… ,textília potom pod fóliou nie je nutná /ale odporúčaná min 200g/m2  )
– hrúbka tepelnej izolácie navrhnutá tepelnotechnickým prepočtom a v súlade s určením výrobcu (pevnosť v tlaku ,…)
– parozábrana musí byť zrealizovaná vzduchotesne (aj napojená  po obvode a aj na prestupy)
medzi EPS a asfalt nie je potrebné vkladať separačné vrstvy ako textília či PE fólia (EPS je možné položiť priamo na asflatový pás s výnimkou starých asfaltov obsahujúcich decht)
– parozábrana APP-5 FATRABIT natavená bodovo na napenetrovaný podklad PRIMER S  (syntetický) alt PRIMER W (vodou riediteľný), pri drevenom podklade mechanicky kotvená
– podklad musí umožniť mechanické kotvenie (nevhodný podklad napr. polystyrénbetón, ŽB rebierkové panely… )- REKONŠTRUKCIE:
– v prípade NEzatekajúcich striech pôvodná asfatová hydroizolácia môže tvoriť parozábranu
– v prípade striech s drobnými vlhkostnými poruchami sa pôvodná asfatová hydroizolácia môže perforovať  pre odvetranie vlhkosti prípadne len narezať a odstrániť vodu medzi pásmi
– v prípade veľmi zatečených striech kde je zabudovane veľké množstvo vlhkosti treba pôvodné mokré vrstvy odstrániť (premočené vrstvy škváry, pórobetónu , … )

Skladba na drevenom strope

Skladba na drevenom strope

Vo všetkých prípadoch, obzvlášť  u dreva je potrebné dokonalé vzducho- a paro-tesné zrealizovanie parozábrany, vrátane jej napojenia po obvode a na všetky prestupujúce prvky. Neodporúča sa drevo uzatvárať medzi 2 parozábrany alebo parozábranu a fóliu bez odvetrania.

Odporúčam zabudovať drevo do interiéru (prípadne kryté len podhľadom-skladba vľavo) iank drevo v skladbe odvetrať aby sa zabezpečila nízka jeho dlhodobá rovnovážna vlhkosť (podľa Čulického diagramu)

V prípade inak ako ďalej vľavo uvedenej kompaktnej skladby (napr. vetraná dvojplášťová strecha) odporúčam navrhnúť  pod horným plášťom strechy vhodný systém vetrania strechy podľa STN 73 1901 Navrhovanie striech príloha D.

Prípadne ak máte problém s hrúbkou skladby skúste moderné, bežne dostupné (drahšie) PIR izolácie. (už napr 200mm PIR izolácia ma tepelný odpor 9,5 [m2.K/W].

Skladba
 –FATRAFOL 810 hr. 1,5mm -mechanicky kotvená
TIPPTEX B300F (textília min. 200g/m2, lepšie 300g/m2 )
-EPS 100 S Stabil  hr … -zvyčajne >>300mm pre novostavby, zväčša> 150mm pri rekonštrukcii)
-parozábrana  APP-5 FATRABIT  3,0mm +penetrovaný podklad / alt. FATRAPAR 0,2mm (vzduchotesne zrealizovaná)
– drevené debnenie  drevené dosky / alt OSB 3
– drevené trámy /krokvy (prípadne hobľované) + vzduchová medzera
– krycí podhľad SDK / drevený / kazetový  … (nemusí byť)
FATRAFOL 810 hr. min.1,5mm -mechanicky kotvená
TIPPTEX B300F textília min. 200g/m2, lepšie 300g/m2
-EPS 100 S Stabil  hr 50mm -doplnková tepelná izolácia
– drevené debnenie  drevené dosky / alt OSB 3
– odvetraná vzduchová medzera  (vetranie podľa STN 73 1901 Navrhovanie striech)
– Hlavná tepelná izolácia zvyčajne >>300mm pre novostavby
– parozábrana (vzduchotesne realizovaná !)
– Tepelná izolácia / vzduchová medzera
– krycí podhľad SDK / drevený / kazetový  …
pozn.:
– v prípade priťaženej skladby sa na fóliu položí textília min 300g/m2 a vhodné kamenivo/alt iná úprava
– fólia FATRAFOL 810 základná hrúbka 1,5mm (na objednávku možno dodať aj 1,8 a 2,0mm, príp.1,2mm ) pričom odolnosť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa hrúbkou fólie
– fólia z PVC-P musí byť od polystyrénu oddelená textíliou min 200g/m2 /alt sklenou  min 120g/m2
– kladenie fólie je spravidla kolmo na smer dreveného debnenia
– tepelná izolácia môže byť aj – vláknitá (sklená, ,čadičová,… ,textília potom pod fóliou nie je nutná /ale odporúčaná min 200g/m2
vetracia vzduchová medzera podľa STN 79 1901 príloha D pre sklon do 5° je min hrúbky 100mm, od 5°do 25° 60mm  a nad 25°sklonu 40mm
– hrúbka tepelnej izolácie navrhnutá tepelnotechnickým prepočtom a v súlade s určením výrobcu (pevnosť v tlaku ,…)
– parozábrana musí byť zrealizovaná vzduchotesne (aj napojená  po obvode a aj na prestupy)
– parozábrana APP-5 FATRABIT k podkladu v presahoch mechanicky kotvená, spoje pretavené  (prípadne podložené pásmi kvôli ochrane dreveného podkladu pred plameňom)/ alt. zvárané horúcim vzduchom
– podklad musí umožniť mechanické kotvenie – v prípade mechanicky kotvenej skladby je hrúbka dreveného debnenia/ OSB3 min. 22 mm z dôvodu možnosti kotvenia do podkladu (debnenie /OSB3 musí byť vhodne zakotvená po podkladu= trámov/krokiev, ktoré musia byť kotvené ďalej … )

Priťažená strecha - štrk / dlažba

 Priťažená strecha – štrk / dlažba

(štrková vrstva prípadne dlažba znižuje tepelné namáhanie fólie aj množstvo UV žiarenia a priaznivo ovplyvňuje životnosť fólie, zvyšuje ale požiadavky na únosnosť stropnej konštrukcie ). Pred zakrytím fólie odporúčame kontrolu celistvosti hydroizolačného povlaku (napr HVET vysokonapäťovú tzv. iskrovú skúšku).
Pre intenzívne používané (pochôdzne) plochy odporúčam kompaktnejšiu skladbu napr s dlažbou na pieskový podsyp alt nopovú fóliu.

Štrková vrstva
Dlažba na terče 
 -štrková vrstva – ťažené kamenivo prané
frakcie 16-32 mm (aspoň 60mm)
TIPPTEX B300F ochranná textília min 300g/m2
FATRAFOL 818/V-UV hr. 1,5mm * -voľne položený
TIPPTEX B200F (textília min. 200g/m2)
ALTCONTROFOIL -elektricky vodivá , separačná a paropriepustná fólia 0,16mm*
-EPS 100 S Stabil
 -dlažba na terče* (napr betónová 400x400x40)
-bez textílie
FATRAFOL 818/V-UV hr. 1,5mm
TIPPTEX B200F (textília min. 200g/m2)
ALT. CONTROFOIL -elektricky vodivá , separačná a paropriepustná fólia 0,16mm *
-EPS 150 S Stabil
 -parozábrana APP-5 FATRABIT  3,0mm + penetrovaný podklad  / alt. FATRAPAR 0,2mm
-stropná konštrukcia
pozn.:
– základná hrúbka fólie je 1,5mm ( z dôvodu rizika mechanického poškodenia a neprístupnosti fólie po zakrytí) možná je hrúbka aj 1,8mm (odolnosť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa hrúbkou fólie)
– fóliu treba zabezpečiť do času priťaženia strechy-* -dlažbu je možné klásť aj do kameniva fr 4-8  min.40mm
– pod prevádzkové vrstvy nie je vhodné používať hydroiozolačnú fóliu tenšiu ako 1,5mm
______________________________________
– fólia z PVC-P musí byť od polystyrénu oddelená textíliou min 200g/m2 /alt sklenou min 120g/m2 ALT je vhodné použiť  vrstvu CONTROFOIL 0,16mm, ktorá je paropriepustná a zároveň umožňuje dokonalú  kontrolu celistvosti povlaku aj bez predchádzajúceho zatopenia strechy.
– tepelná izolácia môže byť aj – vláknitá (sklená, ,čadičová,…) (textília potom pod fóliou nie je nutná/ale odporúčaná min 200g/m2  )
hrúbka tepelnej izolácie navrhnutá tepelnotechnickým prepočtom a v súlade podľa určenia výrobcu (pevnosť v tlaku ,…)
– parozábrana musí byť zrealizovaná vzduchotesne (aj napojená  po obvode a aj na prestupy)
– parozábrana APP-5 FATRABIT natavená bodovo na napenetrovaný podklad PRIMER S  (syntetický) alt PRIMER W (vodou riediteľný)

Priťažená strecha- vegetačná

 Účelová strecha – terasa, vegetačná … (priťažená fólia)

Pred zakrytím fólie odporúčame kontrolu celistvosti hydroizolačného povlaku (napr HVET vysokonapäťovú tzv. iskrovú skúšku).

Vegetačná (zelená) strecha
 -vegetačná vrstva
– substrát  (podľa použitej vegetácie suchomilky >80mm, tráva >300mm, …)
-* ochranná textília 300g/m2 (*podľa typu nopovej fólie)
– nopová fólia (hydroakumulačná a drenážna vrstva- podľa typu vegetácie)
FATRAFOL 818/V-UV  voľne položená
TIPPTEX B200F (textília min. 200g/m2)
ALT. CONTROFOIL -elektricky vodivá , separačná a paropriepustná fólia 0,16mm*
 -min. EPS 100 S Stabil
-parozábrana APP-5 FATRABIT  3,0mm + penetrovaný podklad  / alt. FATRAPAR 0,2mm
-stropná konštrukcia
pozn.:
– základná hrúbka fólie je 1,5mm ( z dôvodu rizika mechanického poškodenia a neprístupnosti fólie po zakrytí , možná je aj hrúbka 1,8 mm (odolnosť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa hrúbkou fólie)
– fóliu treba zabezpečiť do času priťaženia strechy- vegetáciu, substrát a aj hydroakumulačnú vrstvu (nopové fólie napr LITHOPLAST DREN) odporúčame riešiť so špecialistom – záhradníkom pre konkrétnu aplikáciu (predpokladaná vegetácia, sklon, potrebná závlaha, údržba, …)
– v prípade nerozoberateľných vrstiev nad hydroizoláciou je vhodné zvážiť dvojitý hydroizolačný systém s možnosťou kontroly aktivácie (oprava bez rozoberania) – treba špeciálny návrh- projekt -viď predpis FATRAFOL HP v sekcii na stiahnutie
– fólia z PVC-P musí byť od polystyrénu oddelená textíliou min 200g/m2 /alt sklenou min 120g/m2 ALT je vhodné použiť  vrstvu CONTROFOIL 0,16mm, ktorá je paropriepustná a zároveň umožňuje dokonalú  kontrolu celistvosti povlaku aj bez predchádzajúceho zatopenia strechy.
– tepelná izolácia môže byť aj – vláknitá (sklená, ,čadičová,…) (textília potom pod fóliou nie je nutná/ale odporúčaná min 200g/m2  )
hrúbka tepelnej izolácie navrhnutá tepelnotechnickým prepočtom a v súlade podľa určenia výrobcu (pevnosť v tlaku ,…)
– parozábrana musí byť zrealizovaná vzduchotesne (aj napojená  po obvode a aj na prestupy)
– parozábrana APP-5 FATRABIT natavená bodovo na napenetrovaný podklad PRIMER S  (syntetický) alt PRIMER W (vodou riediteľný)
Priťažená strecha - inverzná skladba

Priťažená strecha – inverzná skladba

Inverzná skladba ja špecifickou skladbou, kde tepelná izolácia je nad hydroizoláciou,
Výhody:
+ hydroizolácia je chránená pred vplyvom UV žiarenia,
+ aj teplotnými zmenami a
+ lepšie chránená pred mechanickým poškodením počas prevádzky (nižšie v skladbe)
+ skladba má prirodzené radenie – smerom von s klesajúcim difúznym odporom (odpor vodným parám)
+ skladba teda nevyžaduje použitie parozábrany
nevýhodami sú:
– jediná použiteľná tepelná izolácia do inverzných striech je XPS (extrudovaný polystyrén)- je teoreticky nenasiakavá = vyššia cena tepelnej izolácie
– s rastúcou hrúbkou u XPS rastie aj tepelná vodivosť (zhoršujú sa tepelnoizolačné vlastnosti materiálu)
– je náročná na správny návrh (správne hrúbky XPS a ich radenie/najlepšie v 1 vrstve, dostatočný tepelný odpor pod hydroizoláciou, zohľadnenie pretekania studenej vody tepelnou izoláciou, … )
– sú potrebné väčšie hrúbky izolácie (aj dôvodu pretekania chladnej vody a tým znižovanie účinnosti tepelnej izolácie)
– v prípade poruchy (zatekania) veľmi náročné rozobratie a hľadanie chyby
– náročná na pracovnú kázeň -najmä pri zakrývaní hydroizolácie a príprave podkladu (nerovnosti -kamienky na betóne) – aj po oprave poruchy
– treba dbať na dokonalé uloženie tepelnej izolácie aby sa čo najviac zamedzilo vplyvu pretekania studenej vody tepelnou izoláciou a ochladzovania stropnej konštrukcie (prípadne tepelná izolácia s poldrážkou)
– zvýšené požiadavky na únosnosť stropnej konštrukcie
– nutnosť zvyčajne väčšieho priťaženia proti účinkom vetra aj vztlaku vody (pri prívalových dažďoch a upchaní vpuste)

 INVERZNÁ SKLADBA
-štrková vrstva – ťažené kamenivo prané   frakcie 16-32 mm  / alt betónová dlažba
 TYVEK ochranná seperačná vrstva a poistná izolácia (znižuje množstvo vody pretekanej izoláciou)
– XPS  (odporúčané aspoň 200mm v jednej vrstve s poldrážkou, prípadne spodná vrstva aspoň 120mm/ spodná vrstva hrubšia ako horná)
TIPPTEX B300F -textília min. 200g/m2
FATRAFOL 818/V-UV hr. 1,5mm * -voľne položený
– TIPPTEX B300F -textília min. 300g/m2
-stropná konštrukcia
pozn.:
– základná hrúbka fólie je 1,5mm ( z dôvodu rizika mechanického poškodenia a neprístupnosti fólie po zakrytí) je možná hrúbka aj  1,8 mm (odolnosť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa hrúbkou fólie)
-tepelný odpor konštrukcie pod hydroizoláciou je potrebný aspoň 0,75 m2K/W- z dôvodu rizika povrchovej kondenzácie (vplyv prechladzovania konštrukcie pretekajúcou vodou)
______________________________________
– fólia z PVC-P musí byť od polystyrénu oddelená sklenou textíliou min 120g/2
– nemôže sa robiť na drevené debnenie a plech
– tepelná izolácia iba XPS – hrúbka tepelnej izolácie navrhnutá tepelnotechnickým prepočtom  s vplyvom pretekania zrážkovej vody (výpočtové zhoršenie vlastností tepelnej izolácie)
– z dôvodu častých problémov s rovinnosťou spádovaného podkladu  pre hydroizoláciu odporúčame skladbu doplniť o EPS pod hydroizoláciou (aspoň 20mm) na zrovnanie podkladu -vzniká DUO strecha (prípadne nahradenie väčšiny XPS tepelnou izoláciou pod hydroizoláciou z EPS) článok o inverznej a DUO streche

Účelová strecha - terasa dlažba lepená a do piesku

Účelová strecha =s intenzívnejšou prevádzkou
Terasa -dlažba keramická lepená dlažba a dlažba do piesku

 Dlažba lepená na poter Dlažba do piesku
-keramická dlažba + škárovanie
-flexibilné lepidlo
-kryštalická/stierková hydroizolácia (predlžuje životnosť betónu)
-betónová mazanina min 40mm (dilatovaná max 2×2 m, škáry min.3mm -STN73 1901)
-ochranná a drenážna vrstva s textíliou PETEXDREN 900+300
FATRAFOL 818/V-UV min. hr. 1,5mm -voľne položená
TIPPTEX B200F (textília min. 200g/m2) ALT
CONTROFOIL –elektricky vodivá , separačná a paropriepustná fólia 0,16mm *
-EPS 100 S Stabil
-parozábrana APP-5 FATRABIT  3,0mm + penetrovaný podklad  / alt. FATRAPAR 0,2mm
-stropná konštrukcia
– dľažba betónová alt gresová
-kladacia štrková vrstva – kamenivo fr. 4-8 mm (aspoň 40mm)
-ochranná a drenážna vrstva s textíliou PETEXDREN 900+300 
FATRAFOL 818/V-UV hr. 1,5mm * -voľne položený
TIPPTEX B200F (textília min. 200g/m2) ALT.
CONTROFOIL -elektricky vodivá , separačná a paropriepustná fólia 0,16mm*
-EPS 100 S Stabil
-parozábrana APP-5 FATRABIT 3,0mm + penetrovaný podklad / alt. FATRAPAR 0,2mm
stropná konštrukcia
pozn.:
– ak sa dá odporúčame nepoužívať nerozoberateľné (betón) alebo ťažko rozoberateľné vrstvy nad hydroizoláciou z dôvodu ťažkej opravy a lokalizácie prípadnej poruchy
–  Pred zakrytím fólie odporúčame kontrolu celistvosti hydroizolačného povlaku (napr HVET vysokonapäťovú tzv. iskrovú skúšku).
– základná hrúbka fólie je 1,5 mm ( z dôvodu rizika mechanického poškodenia a neprístupnosti fólie po zakrytí) možná je aj hrúbka 1,8 mm (odolnosť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa hrúbkou fólie)
– fóliu treba zabezpečiť do času priťaženia strechy
-namiesto PETEXDREN ja možné ako ochrannú a drenážnu vrstvu použiť nopovú fóliu- ideálne s kašírovanou textíliou napr typu DELTA TERRAXX  (textíliou hore)
– fólia z PVC-P musí byť od polystyrénu oddelená textíliou min 200g/m2 /alt sklenou min 120g/m2 príp. je vhodné použiť  vrstvu CONTROFOIL 0,16mm, ktorá je paropriepustná a zároveň umožňuje dokonalú  kontrolu celistvosti povlaku aj bez predchádzajúceho zatopenia strechy.
– tepelná izolácia môže byť aj – vláknitá (sklená, , čadičová,…) (textília potom pod fóliou nie je nutná )
hrúbka tepelnej izolácie navrhnutá tepelnotechnickým prepočtom a v súlade podľa určenia výrobcu (pevnosť v tlaku ,…)
– parozábrana musí byť zrealizovaná vzduchotesne (aj napojená  po obvode a aj na prestupy)
– parozábrana APP-5 FATRABIT natavená bodovo na napenetrovaný podklad PRIMER S  (syntetický) alt PRIMER W (vodou riediteľný)

 

Lepená strecha

Lepená strecha (fólia stabilizovaná lepením)

Lepená strecha
 –FATRAFOL 807/V   1,5/1,9mm
– PU lepidlo ROOF170 – špeciálne na lepenie hydroizolácií
(spotreba orientačne 160-300g/m2)
*- tepelná izolácia EPS 150S Stabil / MW /PIR
*- PU lepidlo ROOF330- špeciálne na lepenie tepelnej izolácie
(spotreba orientačne 160-300g/m2)
-pôvodná konštrukcia (betón, plech, drevo, OSB,…)
 –FATRAFOL 807 1,5/2,6mm
lepená  PU lepidlom ROOF 170
-pôvodná konštrukcia s asfaltovou povlakovou krytinou
pozn.: hrúbka FATRAFOL 807/V  1,5 /1,9 mm  = 1,5mm PVC vrstvy / 1,9mm celk. hrúbka s textíliou)
hrúbka FATRAFOL 807 1,5/2,6mm = 1,5mm PVC vrstvy / 2,6mm celk. hrúbka s 300g/m2 textíliou)
– FATRAFOL 807/V obsahue 180g textíliu a používa sa na všetky podklady okrem asflatových hmôt kde je potrebná separácia textíliou min300g/m2, na asfalt je vhodné lepiť len FATAFOL 807
– podklad musí spĺňať požiadavky na čistotu, mastnotu,… a musí byť dostatočne súdržný aby umožnil lepenie
– pri lepení treba splniť požiadavky na klimatické podmienky pre realizáciu (teplota >5°C, vietor, vlhkosť podkladu,…)
*- v prípade zateplenia sa odporúča aspoň EPS150S Stabil  (vzhľadom na rovinnosť povrchu sa zvýši spotreba lepidla)
Poznámky : .....................................

 Poznámky.:

Hydroizolácia
– základná hrúbka fólie je 1,5mm v 1 vrstve ( z dôvodu rizika mechanického poškodenia prípadne pri požiadavke  na zvýšenú odolnosť/ životnosť sú možné hrúbky 1,8mm a 2,0mm (odolnosť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa hrúbkou fólie), je možná aj hrúbka  1,2mm ( pre dočasné stavby )
– pri zakrytých fóliách (štrk, dlažba, vegetačná.. ) je minimálna hrúbka fólie 1,5mm (riziko tvorenia stojacej vody)Ak sa dá odporúčame navrhovať a realizovať len kompaktné skladby napr. jednoplášťová plochá strechy s paroýábranou podľa STN73 1901 Navrhovanie striech.(skladby bez vetraných medzier / dutín )-v prípade priťažených striech -ak bude strecha nejaký čas bez priťaženia je možné použiť FATRAFOL 810 T3 mechanicky kotvený min. 2ks/m2
V prípade inej ako kompaktnej skladby (napr vetraná dvojplášťová strecha) je potrebné navrhnúť  pod horným plášťom strechy vhodný systém vetrania strechy podľa STN 73 1901 Navrhovanie striech príoha D a prípadne zatepliť horný plášť z dôvodu zvýšenia povrchovej teploty horného plášťa a oddialenie prípadnje kondenzácie.FATRAFOL 810 základná hrúbka 1,5mm (na objednávku možno dodať aj 1,8 a 2,0mm, príp 1,2mm )
– spád striech je odporúčaný (STN 73 0540 Navrhovanie striech) 1° (cca 1,75%)
– v mieste zmeny sklonu (atika, nábehy) a po obvode strechy sa umiestňujú prvky z poplastovaného plechu (nábehy nie su vhodné / u fólie komplikujú detaily)
– v mieste prestupov a detailov sa odporúča fóliu kotviť k podkladu
Textília
– fólia z PVC-P musí byť oddelená – od polystyrénu sklenou textíliou min 120g/2  / alt. PP/PES 200g/m2
–  od gumy, asfaltov min 300g/2
–  od materiálov PU, PIR, minerálne vlny netreba textíliu
–  na drevené podklady min 500g/m2 textília
-viac v technologickom predpise
Tepelná izolácia
– v skladbách môže byť aj – vláknitá (sklená, ,čadičová,…) (textília potom pod fóliou nie je nutná )- vid ďalej
hrúbka tepelnej izolácie navrhnutá tepelnotechnickým prepočtom a v súlade podľa určenia výrobcu (pevnosť v tlaku ,…)
Parozábrana
– parozábrana musí byť zrealizovaná vzduchotesne -aj napojená  po obvode  (na atiku) a aj na prestupy
– kladie sa spravidla pod tepelnoizolačnú vrstvu čo najbližšie vnútornému povrchu (v prípade monolitickej spádovej vrstvy sa kladie na ňu)
–  FATRAPAR -parozábrana sa voľne kladie na podklad, spoje sa lepia butylkaučukovou páskou SP 1 prípadne inou vhodnou -podľa odporúčaní výrobcu, v prípade silikátových podkladov sa odporúča podložiť fóliu vhodnou textíliou
– APP-5 FATRABIT -parozábrana natavená bodovo na napenetrovaný podklad penetračným náterom PRIMER S  (syntetický) alt PRIMER W (vodou riediteľný)
Podklad
– podklad musí umožniť danú aplikáciu – mechanické kotvenie, priťaženie
– podklad pod fóliou by mal byť súvislý, dostatočne pevný( >60kPa) bez ostrých hrán a výčnelkov a bez nesúdržných súčastí -bez nečistôt a lokálnych nerovností.
Podrobnejšie viď technologický predpis v sekcii na stiahnutie.

REKONŠTRUKCIE

NEzatekajúce strechy – obvykle pôvodná asfaltová hydroizolácia sa ponecháva = tvorí parozábranu
Strechy s drobnými vlhkostnými poruchami sa pôvodná asfatová hydroizolácia môže perforovať  pre odvetranie vlhkosti prípadne len narezať a odstrániť vodu medzi pásmi
– (v prípade drobného poškodenia krytina bez prejavov zatečenia sa môže krytina ponechať, vlhkosť sa postupne vysuší cez interiér)
veľmi zatečených striech kde je zabudovane veľké množstvo vlhkosti treba pôvodné mokré vrstvy odstrániť (premočené vrstvy škváry, pórobetónu , … )
Tepelná izolácia - príklady

Tepelná izolácia – príklady

Typ strechy EPS MW napr. PIR napr.
poly-iso-kyanurát
– nepochôdzne strechy -ekonomický variant
– spodná vrstva dvojvrstvovej izolácie
EPS 70S Stabil Isover P
Isover R
-bežné strechy kotvené
-pochôdzne strechy s betonovou mazaninou
-vegetačné strechy s menšou hrúbkou substrátu
EPS 100S Stabil Isover T PUREN FD-L 023
-strechy RD s dalžbou na terče EPS 150S Stabil Isover S Puren MV 027/029
-strechy s dalžbou na terče s intenzívnejšou prevádzkou EPS 200S Stabil
orientačná min. hrúbka pre uloženie na trapéz so šírkou medzery vĺn
70mm
100mm

.
cca
šírka
medzery

.

60
80

.

30
40

Orientačný Tepelný odpor 100mm
hrubej dosky tepelnej izolácie R (m2.K/W)
2,75 – 3,0 2,55 – 2,7 3,70 – 4,3

označenie u EPS:
(EPS =expandovaný polystyrén,                 70 =pevnosť v tlaku 70kPa pri 10% stlačení
S= strešný polystyrén  (F = fasádny, Z = základný – napr do podláh)
Stabil = objemovo stabilizovaný


2016 Fatraizolfa © All rights reserved