Príklady skladieb striech

Nasledujúci text má pomôcť zorientovať sa vo fóliách a skladbách.
(otázky a pripomienky na fatrafol.ba@gmail.com)

Skladby je potrebné navrhnúť projektantom alebo s ohľadom na parametre vnútorného prostredia s tepelno-technickým prepočtom (predovšetkým u rekonštrukcií alebo priestorov s vyššou vlhkosťou vzduchu a u zatekajúcich striech, …) . Treba zohľadniť :

  • posúdenia a zohľadnenia množstva vlhkosti obsiahnutej v konštrukcii
  • posúdeniu vznikajúcich detailov a dopad na iné konštrukcie (navýšenie atiky a pod. )
  • vylúčenia materiálovej a inej nekompatibility
  • zvýšené požiadavky na mechanickú odolnosť , životnosť , vzhľad (strechy viditeľné z vyšších podlaží )
  • prípadne požiadavky na požiarnu bezpečnosť stavieb
Mechanicky kotvená fólia - základné riešenie

Mechanicky kotvená fólia – základné riešenie

Mechanicky kotvené skladby sú uprednostňované pred ostatnými (pri kotvení sa dá zároveň diagnostikovať podklad (pri vŕtaní =aplikovaní kotiev) je cítiť zatečené miesto, pľuzgier na streche, prípadne zatečená voda (skrutka sa pretočí, ide ľahšie, vycvrkne z diery voda, …) a tak je prehľad o tom v akom stave je pôvodná skladba.

Nová strecha Rekonštrukcia
 –FATRAFOL 810 -mechanicky kotvená
TIPPTEX B200F (textília min. 200g/m2 )
-EPS 100 S  hr … -zvyčajne >>300mm pre novostavby, zväčša> 150mm pri rekonštrukcii)
 -parozábrana  APP-5 FATRABIT  3,0mm +penetrovaný podklad / alt. FATRAPAR 0,2mm
-stropná konštrukcia
-pôvodná asfaltová krytina
+ ďalšie vrstvy strechy
pozn.:
– fólia FATRAFOL 810 základná hrúbka 1,5mm / odporúčame použiť väčšiu hrúbku 1,8mm alt. 2,0mm (najmä vegetačné a strechy s fotovoltikou), -pre dočasné stavby na objednávku  1,2mm ) pričom odolnosť aj životnosť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa hrúbkou fólie
– napr. pre strechy s fotovoltikou kotvená fólia 810 hr 2,0mm (kvôli vyššej životnosti aj odolnosti) *odporúčame riešiť aj požiarnu odolnosť  Broof T3 (zámena za sklenú textíliu pod fóliou)-kontaktujte technikov
– fólia z PVC-P musí byť od polystyrénu oddelená textíliou min 200g/m2 /alt sklenou textíliou min 120g/m2 ( u Broof T3)
– tepelná izolácia môže byť aj – vláknitá (sklená, čadičová,… ,textília potom pod fóliou nie je nutná / niektorí realizátori dávajú kvôli prášeniu z izolácie -môže ovplyvniť zváranie )
– napr. pre strechy s fotovoltikou odporúčame min EPS150S (väčšiu pevnosť) príp. EPS200S
– hrúbka tepelnej izolácie navrhnutá tepelnotechnickým prepočtom a v súlade s určením výrobcu (pevnosť v tlaku ,…)
– parozábrana musí byť zrealizovaná vzduchotesne (aj napojená  po obvode a aj na prestupy)
medzi EPS a asfalt nie je potrebné vkladať separačné vrstvy ako textília či PE fólia (EPS je možné položiť priamo na asflatový pás s výnimkou starých asfaltov (cca50rokov a starších) obsahujúcich decht – kontaktujte výrobcu EPS)
– parozábrana vzduchotesne realizovaná-  APP-5 FATRABIT natavená bodovo na napenetrovaný podklad PRIMER S  (syntetický) alt PRIMER W (vodou riediteľný), pri drevenom podklade mechanicky kotvená
– podklad musí umožniť mechanické kotvenie (nevhodný podklad napr. polystyrénbetón, ŽB rebierkové panely… )- REKONŠTRUKCIE:
– v prípade NEzatekajúcich striech pôvodná asfatová hydroizolácia môže tvoriť parozábranu
– v prípade striech s drobnými vlhkostnými poruchami sa pôvodná asfatová hydroizolácia môže perforovať  pre odvetranie vlhkosti prípadne len narezať a odstrániť vodu medzi pásmi
– v prípade veľmi zatečených striech kde je zabudovane veľké množstvo vlhkosti treba pôvodné mokré vrstvy odstrániť (premočené vrstvy škváry, pórobetónu , … )

Skladba na drevenom strope

Skladba na drevenom strope

Vo všetkých prípadoch, obzvlášť u dreva je potrebné dokonalé vzducho– a paro-tesné zrealizovanie parozábrany, vrátane jej napojenia po obvode a na všetky prestupujúce prvky. Neodporúčam sa drevo uzatvárať medzi 2 parozábrany alebo parozábranu a fóliu bez odvetrania. Skladby na drevenom podklade sa neodporúča robiť ako obrátené.

Odporúčam zabudovať drevo do interiéru (prípadne kryté len podhľadom-skladba vľavo) inak je vo väčšine ostatných prípadov potrebné drevo v skladbe odvetrať aby sa zabezpečila nízka jeho dlhodobá rovnovážna vlhkosť (podľa Čulického diagramu).

V prípade inak ako ďalej vľavo uvedenej kompaktnej skladby (napr. vetraná dvojplášťová strecha) odporúčam navrhnúť  pod horným plášťom strechy vhodný systém vetrania strechy podľa STN 73 1901 Navrhovanie striech príloha D prípadne navrhnutý výpočtom atď… Poistná izolácia v skladbe zvyšuje vzduchotesnosť skladby a vymedzuje hrúbku vzduchovej dutiny.

Prípadne ak máte problém s hrúbkou skladby skúste moderné, bežne dostupné (drahšie) PIR izolácie, Vákuové izolácie napr. od Kingspann. (už napr. 200mm PIR izolácia ma tepelný odpor 9,5 [m2.K/W].

VIĎ napr. odporúčania informationsdienst-holz.de alebo tu na stránke v našej poradni.

Skladba
 –FATRAFOL 810 -mechanicky kotvená
TIPPTEX B200F (textília min. 200g/m2, lepšie 300g/m2 )
-EPS 100 S Stabil  hr … -zvyčajne >>300mm)
-parozábrana  APP-5 FATRABIT  3,0mm /alt samolepiaci asfaltovaný pás PRIMA, MIDA, …  +vhodný/ penetrovaný podklad / alt. FATRAPAR 0,2mm (vzduchotesne zrealizovaná)
– drevené debnenie  drevené dosky / alt OSB 3
– drevené trámy /krokvy (prípadne hobľované) + vzduchová medzera
– krycí podhľad SDK / drevený / kazetový  … (nemusí byť)
FATRAFOL 810 -mechanicky kotvená
TIPPTEX B200F textília min. 200g/m2, lepšie 300g/m2
-EPS 100 S Stabil  min.hr. 60mm -doplnková konštrukčná  tepelná izolácia
– drevené debnenie  drevené dosky / alt OSB 3
– odvetraná vzduchová medzera  (vetranie podľa STN 73 1901 Navrhovanie striech)
– Hlavná tepelná izolácia zvyčajne >>300mm pre novostavby
– parozábrana (vzduchotesne realizovaná !)
– Tepelná izolácia / vzduchová medzera
– krycí podhľad SDK / drevený / kazetový  …
pozn.:
– v prípade priťaženej skladby sa na fóliu položí textília min 300g/m2 a vhodné kamenivo/alt iná úprava.
– fólia FATRAFOL 810 základná hrúbka 1,5mm (odporúčané hrúbky 1,8 a 2,0mm, ) pričom odolnosť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa hrúbkou fólie (nárast ceny cca + 2€/m2)
– fólia z PVC-P musí byť od polystyrénu oddelená textíliou min 200g/m2 /alt sklenou  min 120g/m2
– kladenie fólie je spravidla kolmo/ šikmo na smer dreveného debnenia z dôvodu kotvenia
– tepelná izolácia môže byť aj – vláknitá (sklená, ,čadičová,… ,textília potom pod fóliou nie je nutná /ale odporúčaná min 200g/m2
vetracia vzduchová medzera podľa STN 79 1901 príloha D pre odvod difundujúcej  vlhkosti (napr. -sklon do 5° je min hrúbka 100mm/s dostatočnými otvormi na prívod a odvod vzduchu.
– hrúbka tepelnej izolácie navrhnutá tepelnotechnickým prepočtom a v súlade s určením výrobcu (pevnosť v tlaku ,…)
– parozábrana musí byť zrealizovaná vzduchotesne (aj napojená  po obvode a aj na prestupy)
– parozábrana APP-5 FATRABIT k podkladu v presahoch mechanicky kotvená, spoje pretavené  (prípadne podložené pásmi kvôli ochrane dreveného podkladu pred plameňom)/ alt. zvárané horúcim vzduchom
– podklad musí umožniť mechanické kotvenie – v prípade mechanicky kotvenej skladby je hrúbka dreveného debnenia/ OSB3 min. 22 mm z dôvodu možnosti kotvenia do podkladu (debnenie /OSB3 musí byť vhodne zakotvená po podkladu= trámov/krokiev, ktoré musia byť kotvené ďalej … )

Priťažená strecha- vegetačná

 Účelová strecha – terasa, vegetačná … (priťažená fólia)

Pred zakrytím fólie odporúčame kontrolu celistvosti hydroizolačného povlaku (napr. HVET vysokonapäťovú tzv. iskrovú skúšku).

Vegetačná (zelená) strecha
 -vegetačná vrstva suchomilky/  trávy/  kry…
– strešný substrát intenzívny / extenzívny (podľa použitej vegetácie pre suchomilky 100mm (uľahne o 20% na cca80mm)
NOPHADRAIN ND4+1h  hr.20mm
/ alt.  NOPHADRAIN X 20
(*obe majú integrované textílie zhora aj zdola)
-filtračná textília 100%PP  TIPPTEX B300 F  300g/m2
– nopová fólia (hydroakumulačná a drenážna vrstva- podľa typu vegetácie) LITHOPLAST DREN  20
-pod nopovú fóliu zváźiť položenie ochrannej textílie na ochranu pred kamienkami a po deformovaní pri preťažení nopovej fólie
FATRAFOL 818  voľne položená
TIPPTEX B200F (textília min. 200g/m2) ALT. CONTROFOIL -elektricky vodivá , separačná a paropriepustná fólia 0,16mm*
– Vhodná tepelná izolácia – min. EPS 100 S Stabil/  lepšie 150kPa podľa typu nopovej fólie a jej dosadacej plochy, hrúbky substrátu prípadne ďalšieho zaťaženia  atď..
-parozábrana APP-5 FATRABIT  3,0mm + penetrovaný podklad  / alt. FATRAPAR 0,2mm
-stropná konštrukcia
pozn.:
– štandardy zelených striech (viď  https://www.zelenestrechy.org/   -Asociácia pre zelené strechy ..)
– základná hrúbka fólie je 1,5mm –odporúčaná hrúbka 1,8 alebo 2 mm ( z dôvodu rizika mechanického poškodenia a neprístupnosti fólie po zakrytí – odolnosť aj životnosť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa hrúbkou fólie)
– fóliu treba zabezpečiť do času priťaženia strechy- vegetáciu, substrát a aj hydroakumulačnú vrstvu (nopové fólie napr LITHOPLAST DREN) odporúčame riešiť so špecialistom – záhradníkom pre konkrétnu aplikáciu (predpokladaná vegetácia, sklon, potrebná závlaha, údržba, …) skladby
* -napr.  hydroakumulačná a drenážna vrstva NOHPADRAIN  ND 4+1h / alt.ND X20 majú z výroby pripevnenú textíliu z oboch strán
-textília pod nopovou fóliou zabezpečuje lepšiu ochranu hydroizolácie pred mechanickým poškodením (kamienky príp. pozor na menej kvalitné  a pevné nopovky/ pri preťažení kolaps nopov)
– fólia z PVC-P musí byť od polystyrénu oddelená textíliou min 200g/m2 /alt sklenou min 120g/m2 ALT je vhodné použiť  vrstvu CONTROFOIL 0,16mm, ktorá je paropriepustná a zároveň umožňuje dokonalú  kontrolu celistvosti povlaku aj bez predchádzajúceho zatopenia strechy.
– tepelná izolácia môže byť aj – vláknitá (sklená, ,čadičová,… podľa odporučení výrobcu) (textília potom pod fóliou nie je nutná/ale odporúčaná min 200g/m2  )
hrúbka tepelnej izolácie navrhnutá tepelnotechnickým prepočtom a v súlade podľa určenia výrobcu (pevnosť v tlaku ,…)
– parozábrana musí byť zrealizovaná vzduchotesne (aj napojená  po obvode a aj na prestupy)
– parozábrana APP-5 FATRABIT natavená bodovo na napenetrovaný podklad PRIMER S  (syntetický) alt PRIMER W (vodou riediteľný)
Priťažená strecha - inverzná skladba

Priťažená strecha – inverzná skladba

Inverzná skladba ja špecifickou skladbou, kde tepelná izolácia je nad hydroizoláciou,
Výhody:
+ hydroizolácia je chránená pred vplyvom UV žiarenia,
+ aj teplotnými zmenami a
+ lepšie chránená pred mechanickým poškodením počas prevádzky (nižšie v skladbe)
+ skladba má prirodzené radenie – smerom von s klesajúcim difúznym odporom (odpor vodným parám)
+ skladba teda nevyžaduje použitie parozábrany
nevýhodami sú:
– jediná použiteľná tepelná izolácia do inverzných striech je XPS (extrudovaný polystyrén)- je teoreticky nenasiakavá = vyššia cena tepelnej izolácie
– s rastúcou hrúbkou u XPS rastie aj tepelná vodivosť (zhoršujú sa tepelnoizolačné vlastnosti materiálu)
– je náročná na správny návrh (správne hrúbky XPS a ich radenie/najlepšie v 1 vrstve, dostatočný tepelný odpor pod hydroizoláciou, zohľadnenie pretekania studenej vody tepelnou izoláciou, … vytvorenie mokrej vrstvy s vysokým difúznym odporom medzi vrstvami XPS  a kondenzácia difundujúcej vlhkosti v XPS =mokré nevysušiteľné XPS)
– sú potrebné väčšie hrúbky izolácie (aj dôvodu pretekania chladnej vody a tým znižovanie účinnosti tepelnej izolácie)
– v prípade poruchy (zatekania) veľmi náročné rozobratie a hľadanie chyby
– náročná na pracovnú kázeň -najmä pri zakrývaní hydroizolácie a príprave podkladu (nerovnosti -kamienky na betóne) – aj po oprave poruchy sa často HI znova poškodí
– treba dbať na dokonalé uloženie tepelnej izolácie aby sa čo najviac zamedzilo vplyvu pretekania studenej vody tepelnou izoláciou a ochladzovania stropnej konštrukcie (prípadne tepelná izolácia s poldrážkou)
– zvýšené požiadavky na únosnosť stropnej konštrukcie
– nutnosť zvyčajne väčšieho priťaženia proti účinkom vetra aj vztlaku vody (pri prívalových dažďoch a upchaní vpuste)

 INVERZNÁ SKLADBA
štrková vrstva – ťažené kamenivo prané   frakcie 16-32 mm  / alt betónová dlažba
 TYVEK ochranná separačná vrstva a poistná izolácia (znižuje množstvo vody pretekanej izoláciou)
XPS  (odporúčané aspoň hr.200mm v jednej vrstve s poldrážkou, prípadne spodná vrstva aspoň 120mm/ spodná vrstva hrubšia ako horná)
TIPPTEX B200F -textília min. 200g/m2
FATRAFOL 818/V-UV hr. 1,5mm * -voľne položený
– TIPPTEX B300F -textília min. 300g/m2
-stropná konštrukcia *
pozn.:
– základná hrúbka fólie je 1,5mm ( z dôvodu zakrytia a neprístupnosti fólie po zakrytí) je odporúčaná hrúbka aj  1,8 mm/ 2,0mm (odolnosť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa hrúbkou fólie)
-tepelný odpor konštrukcie pod hydroizoláciou je potrebný aspoň 0,75 m2K/W- z dôvodu rizika povrchovej kondenzácie (vplyv prechladzovania konštrukcie pretekajúcou vodou)
______________________________________
– fólia z PVC-P musí byť od polystyrénu oddelená sklenou textíliou min 120g/2
– nemôže sa robiť na drevené debnenie a plech
– tepelná izolácia iba XPS – hrúbka tepelnej izolácie navrhnutá tepelnotechnickým prepočtom  s vplyvom pretekania zrážkovej vody (výpočtové zhoršenie vlastností tepelnej izolácie)
– z dôvodu častých problémov s rovinnosťou spádovaného podkladu  pre hydroizoláciu odporúčame skladbu doplniť o EPS pod hydroizoláciou na zrovnanie podkladu -vzniká DUO strecha (prípadne nahradenie väčšiny XPS tepelnou izoláciou pod hydroizoláciou z EPS) článok o inverznej a DUO streche

Priťažená strecha - štrk / dlažba

 Priťažená strecha – štrk / dlažba

(štrková vrstva prípadne dlažba znižuje tepelné namáhanie fólie aj množstvo UV žiarenia a mala by priaznivo ovplyvniť životnosť fólie, zvyšuje ale požiadavky na únosnosť stropnej konštrukcie). Pred zakrytím fólie odporúčame kontrolu celistvosti hydroizolačného povlaku (napr HVET vysokonapäťovú tzv. iskrovú skúšku).
Pre intenzívne používané (pochôdzne) plochy odporúčam kompaktnejšiu skladbu napr s dlažbou na pieskový podsyp alt nopovú fóliu.

Štrková vrstva
Dlažba na terče 
 -štrková vrstva – ťažené kamenivo prané
frakcie 16-32 mm (aspoň 60mm)
TIPPTEX B300F ochranná textília min 300g/m2
FATRAFOL 818  * -voľne položený
TIPPTEX B200F (textília min. 200g/m2)
ALTCONTROFOIL -elektricky vodivá , separačná a paropriepustná fólia 0,16mm*
-EPS 100 S Stabil
 -dlažba na terče* (napr betónová 400x400x40)
-bez textílie
FATRAFOL 818 *-voľne položený
TIPPTEX B200F (textília min. 200g/m2)
ALT. CONTROFOIL -elektricky vodivá , separačná a paropriepustná fólia 0,16mm *
-EPS 150 S Stabil (min 150kPa prípadne podľa dlažby a zaťaženia)
 -parozábrana APP-5 FATRABIT  3,0mm + penetrovaný podklad  / alt. FATRAPAR 0,2mm
-stropná konštrukcia
pozn.:
– pod prevádzkové vrstvy je vhodné používať hrubšiu hydroizolačnú fóliu ako 1,5mm
– základná hrúbka fólie je 1,5mm (odporúčaná hrúbka aj 1,8mm / 2,0mm -odolnosť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa hrúbkou fólie)
– fóliu treba zabezpečiť do času priťaženia strechy-* -dlažbu je možné klásť aj cez drenážnu vrstvu (Petexdren, Nopová fólia,… ) do kameniva frakcie 4-8  min.40mm
______________________________________
– fólia z PVC-P musí byť od polystyrénu oddelená textíliou min 200g/m2 /alt sklenou min 120g/m2 ALT je vhodné použiť  vrstvu CONTROFOIL 0,16mm, ktorá je paropriepustná a zároveň umožňuje výrazne lepšiu kontrolu celistvosti povlaku aj bez predchádzajúceho zatopenia strechy.
– tepelná izolácia môže byť aj – vláknitá (sklená, ,čadičová,…/ textília potom pod fóliou nie je nutná/ale odporúčaná min 200g/m2  )
hrúbka tepelnej izolácie navrhnutá tepelnotechnickým prepočtom a v súlade podľa určenia výrobcu (pevnosť v tlaku ,…)
– parozábrana musí byť zrealizovaná vzduchotesne (aj napojená  po obvode a aj na prestupy)
– parozábrana APP-5 FATRABIT natavená bodovo na napenetrovaný podklad PRIMER S  (syntetický) alt PRIMER W (vodou riediteľný)

Účelová strecha - terasa dlažba lepená a do piesku

Účelová strecha =s intenzívnejšou prevádzkou
Terasa -dlažba keramická lepená dlažba a dlažba do piesku

 Keramická dlažba lepená na poter Dlažba do piesku
keramická dlažba mrazuvzdorná+ škárovanie
-flexibilné lepidlo
-kryštalická/stierková hydroizolácia (predlžuje životnosť betónu)
betónová mazanina min 40mm (dilatovaná max 2×2 m, škáry min.3mm -STN73 1901)
ochranná a drenážna vrstva s textíliou PETEXDREN 900+300 /alt NOPHADRAIN ND100 hr8mm (textíliou hore)
-ochranná textília TIPPTEX B300F
– dľažba betónová alt gresová
-kladacia štrková vrstva – kamenivo fr. 4-8 mm (aspoň 40mm)
-ochranná a drenážna vrstva s textíliou PETEXDREN 900+300 / alt NOPHADRAIN ND100 hr8mm (textíliou hore)
-ochranná textília TIPPTEX B300F (netreba u ND 100 ktorá má textíliu integrovanú z oboch strán)
FATRAFOL 818 * -voľne položená
TIPPTEX B200F (textília min. 200g/m2) ALT CONTROFOIL –elektricky vodivá , separačná a paropriepustná fólia 0,16mm *
-EPS 100 S Stabil
-parozábrana APP-5 FATRABIT  3,0mm + penetrovaný podklad  / alt. FATRAPAR 0,2mm
-stropná konštrukcia
pozn.:
– ak sa dá odporúčame nepoužívať nerozoberateľné (betón) alebo ťažko rozoberateľné vrstvy nad hydroizoláciou z dôvodu ťažkej opravy a lokalizácie prípadnej poruchy
–  Pred zakrytím fólie odporúčame kontrolu celistvosti hydroizolačného povlaku (napr HVET vysokonapäťovú tzv. iskrovú skúšku).
– základná hrúbka fólie je 1,5 mm ( z dôvodu rizika mechanického poškodenia a neprístupnosti fólie po zakrytí) odporúčaná je hrúbka 1,8 mm /2mm (odolnosť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa hrúbkou fólie)
– fóliu treba zabezpečiť do času priťaženia strechy
-namiesto PETEXDREN ja možné ako ochrannú a drenážnu vrstvu použiť nopovú fóliu- ideálne s kašírovanou textíliou napr typu DELTA TERRAXX  (textíliou hore)
– fólia z PVC-P musí byť od polystyrénu oddelená textíliou min 200g/m2 /alt sklenou min 120g/m2 príp. je vhodné použiť  vrstvu CONTROFOIL 0,16mm, ktorá je paropriepustná a zároveň umožňuje dokonalú  kontrolu celistvosti povlaku aj bez predchádzajúceho zatopenia strechy.
– tepelná izolácia môže byť aj – vláknitá (sklená, , čadičová,…) (textília potom pod fóliou nie je nutná )
hrúbka tepelnej izolácie navrhnutá tepelnotechnickým prepočtom a v súlade podľa určenia výrobcu (pevnosť v tlaku ,…)
– parozábrana musí byť zrealizovaná vzduchotesne (aj napojená  po obvode a aj na prestupy)
– parozábrana APP-5 FATRABIT natavená bodovo na napenetrovaný podklad PRIMER S  (syntetický) alt PRIMER W (vodou riediteľný)

 

Pojazdná strecha

Účelová strecha -pojazdná strecha

viď katalóg s rozdelením a požiadavkami na jednotlivé vrstvy
Nophadrain má zatiaľ najpodrobnejší nám známy katalóg a systém na navrhovanie  (zároveň materiály vieme dodať a zabezpečiť aj technickú podporu ) Pri pojazdných skladbách odporúčame riešiť skladbu individuálne na konkrétny projekt (kontaktujte svojho technika FATRA IZOLFA).

– všeobecne sa odporúča robiť pojazdné strechy ako obrátené / inverzné z dôvodu vyššej ochrany hydroizolácie – kde je nutné použitie XPS- tepelnej izolácie dostatočne pevnej v tlaku a s obmedzenou nasiakavosťou
– povrch strechy ak je možné lepšie riešiť z rozoberateľných dlaždíc (podľa tvaru a hrúbky dlažby závisí radenie a hrúbka vrstiev pod dlažbou (niektoré tvary pomáhajú prenášať významné vodorovné šmykové sily od brzdenia a pohybu  )

základné rozdelenie podľa zaťaženia :
  zaťaženie na nápravu zaťaženie na koleso
1 chodci, bicykle  zväčša pobytové extenzívne/intenzívne strechy
2 osobné autá 10kN vpredu a 15kN vzadu  5kN vpredu a 7,5kN vzadu
3 nákladné autá 100kN 50kN

-treba vedieť či strecha má byť zateplená /nezateplená
typ použitej dlažby (so zámkami / veľkoformátová )

Tepelná izolácia  (v katalógu 1.4  tab 2 a 3 )   
Vhodná tepelná izolácia pre inverznú strechu XPS /
pre „klasickú teplu strechu“ EPS/PUR/ PIR/ penové skloPre triedu zaťaženia 1 na zateplenej streche by tepelná izolácia mala spĺňať triedu minimálneho zaťaženia „dh“.
Pre triedu zaťaženia 2 a 3 by tepelná izolácia mala spĺňať triedu zaťaženia  „ds“, resp. triedu „dx“. Vhodnosť tepelnej izolácie musí preukázať jej výrobca.

 

 príklad – výber skladieb z katalógu  (treba vyberať podľa zaťaženia, typu dlažby, zateplenia … )
napr. parkovacia strecha (trieda zaťaženia 2) (zateplená, klasicka jednoplášťová) ND skladba LC2 4_2_a
pozn.:
HYDROIZOLÁCIA/ povlaková krytina  odporúčaná hrúbka je min. 1,8mm lepšie 2mm  na vhodnú textíliu podľa podkladu (odporúčam kontrolu tesnosti pred zakrytím )
– fóliu treba zabezpečiť do času priťaženia strechy
– ak sa dá odporúčame nepoužívať nerozoberateľné (betón) alebo ťažko rozoberateľné vrstvy nad hydroizoláciou z dôvodu ťažkej opravy a lokalizácie prípadnej poruchy
–  Pred zakrytím fólie odporúčame kontrolu celistvosti hydroizolačného povlaku (napr. HVET vysokonapäťovú tzv. iskrovú skúšku) prípadne navrhnúť iný vhodný systém kontroly.
-hrúbka tepelnej izolácie navrhnutá tepelnotechnickým prepočtom a v súlade podľa určenia výrobcu (pevnosť v tlaku ,…)

Všeobecné odporučania:

Povrch vozovky/chodníka – dlažba
U strešných plášťov sa bežne používa prednostne pred pevnou alebo polotuhou dlažbou (napr. betón, makadam alebo asfalt), forma “elementárnej dlažby” (napr.: zámková dlažba, dlažobné kocky apod.) kladené na flexibilnú alebo drvenú kladaciu vrstvu.

Hlavné dôvody pre túto voľbu dlažby sú:

– ľahší prístup ku strešnej konštrukcii a hydroizolačnému systému pre kontrolu a údržbu
– možnosť plynule nadväzovať na jestvujúci spevnený povrch hrubými a jemnými terénnymi úpravami
– ochrana hydroizolačného systému proti nadmernému statickému alebo dynamickému zaťaženiu
– nižšie náklady na inštaláciu a údržbu
– elementárna dlažba je priepustná a skladá sa z jednotlivých prefabrikovaných prvkov
– hrúbka dlažby je volená na základe triedy zaťaženia, typu dlažobných prvkov, spôsobu pokládky a únosnosť vrstiev pod nimi.
-na trhu existuje viac rôznych typov dlažieb.

Minimálny spád strechy sa odporúča > 1:80 t.j. > 1,3% z dôvodu zachovania drenážnej funkcie

vyber skladieb z katalógu  (treba vyberať podľa zaťaženia, typu dlažby, zateplenia … )

Lepená strecha

Lepená strecha (fólia stabilizovaná lepením)

Lepená strecha
 –FATRAFOL 807/V   1,5/1,9mm
– PU lepidlo ROOF360 – špeciálne na lepenie hydroizolácií (spotreba orientačne 100g/m2)
*- tepelná izolácia EPS 150S Stabil / MW /PIR
*- PU lepidlo ROOF330- špeciálne na lepenie tepelnej izolácie
(spotreba orientačne 160-300g/m2)
-pôvodná konštrukcia (betón, plech, drevo, OSB,…)
 –FATRAFOL 807 1,5/2,6mm
lepená  PU lepidlom ROOF 360
-pôvodná konštrukcia s asfaltovou povlakovou krytinou
pozn.: hrúbka FATRAFOL 807/V  -1,5 /1,9 mm  = 1,5mm PVC vrstva / 1,9mm celk. hrúbka s textíliou)
hrúbka FATRAFOL 807 -1,5/2,6mm = 1,5mm PVC vrstva / 2,6mm celk. hrúbka s 300g/m2 textíliou)
– FATRAFOL 807/V obsahuje 180g textíliu a používa sa na všetky podklady okrem asfaltových hmôt kde je potrebná separácia textíliou min300g/m2, na asfalt je vhodné lepiť FATAFOL 807 – viď konštrukčný predpis FATRAFOL S
– podklad musí spĺňať požiadavky na čistotu, mastnotu,… a musí byť dostatočne súdržný aby umožnil lepenie
– pri lepení treba splniť požiadavky na klimatické podmienky pre realizáciu (teplota >5°C, vietor, vlhkosť podkladu,…)
– pri menších strechách je možné použiť  PU lepidlo ROOF170 – špeciálne na lepenie hydroizolácií (spotreba orientačne 160-300g/m2)
*- v prípade zateplenia sa odporúča aspoň EPS150S Stabil /prípadne podľa odporúčania výrobcu (vzhľadom na rovinnosť povrchu sa zvýši spotreba lepidla)
Poznámky : .....................................

 Poznámky.:

Hydroizolácia
– fólie sa realizujú v 1 vrstve (okrem dvojitých izolačných systémov)
– základná hrúbka fólie je 1,5mm, ( z dôvodu rizika mechanického poškodenia prípadne pri požiadavke  na zvýšenú odolnosť/ životnosť sú odporúčané hrúbky 1,8mm a 2,0mm (odolnosť aj životnosť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa hrúbkou fólie), je možná aj hrúbka  1,2mm ( pre dočasné stavby )
– pri zakrytých fóliách (štrk, dlažba, vegetačná.. ) je minimálna hrúbka fólie 1,5mm (riziko tvorenia stojacej vody). Ak sa dá odporúčame navrhovať a realizovať len kompaktné skladby napr. jednoplášťová plochá strechy s parozábranou podľa STN73 1901 Navrhovanie striech.(skladby bez vetraných medzier / dutín )
-v prípade priťažených striech s odloženým priťažením (ak bude strecha nejaký čas bez priťaženia) je vhodné použiť FATRAFOL 810 mechanicky kotvený min. 2ks/m2 -viď konštrukčný predpis FATRAFOL S
– V prípade inej ako kompaktnej skladby (napr. vetraná dvojplášťová strecha) je potrebné navrhnúť  pod horným plášťom strechy vhodný systém vetrania strechy podľa STN 73 1901 Navrhovanie striech príloha D a prípadne ešte zatepliť horný plášť z dôvodu zvýšenia povrchovej teploty horného plášťa pre oddialenie prípadnej kondenzácie.  Alebo vhodným výpočtom  (najlepšie dynamická simulácia) preukázať splnenie požiadaviek najmä STN 730540.
– spád striech je odporúčaný (STN 73 0540 Navrhovanie striech) 1° (cca 1,75%)
– v mieste zmeny sklonu (atika, nábehy) a po obvode strechy sa umiestňujú prvky z poplastovaného plechu (nábehy u fólií nie sú vhodné / u fólie komplikujú detaily)
– v mieste prestupov a detailov sa odporúča fóliu kotviť k podkladu
Textília (viď konštrukčný predpis tab 5.) napr.
– fólia z PVC-P musí byť oddelená – od polystyrénu sklenou textíliou min 120g/2  / alt. PP/PES textíliou min. 200g/m2
– na betóny a asfalty min 300g/2
– od materiálov PU, PIR, minerálne vlny – netreba textíliu
–  na drevené podklady min 300g/m2 textília
! pri gume treba separovať min 300g/m2 textíliou prípadne v kombinácii s prírezom fólie
-viac v technologickom predpise
Tepelná izolácia
– v skladbách môže byť EPS, XPS, PUR, PIR aj – vláknitá (sklená, ,čadičová,…) (textília potom pod fóliou nie je nutná )- vid ďalej
– vhodnosť typu tepelnej izolácie odporúčam v sporných prípadoch konzultovať s výrobcom tepelnej izolácie (pevnosť v tlaku , separácia …)
-pozor na použitie EPS a XPS v strechách s tmavými odtieňami fólie najmä v kombinácii s veľkými presklenými plochami (riziko tepelného preťaženia – sublimácie EPS, XPS)
– XPS má väčšiu pevnosť v tlaku a je obmedzene nasiakavé ale má aj menšiu tepelnú odolnosť
-pri PIR izoláciách pozor na potrebnú rozmerovú stabilizáciu (kotvenie/ lepenie v ploche proti krúteniu dosiek
– hrúbka tepelnej izolácie navrhnutá tepelnotechnickým prepočtom
Parozábrana
– parozábrana musí byť zrealizovaná vzduchotesne -aj napojená  po obvode  (na atiku) a aj na prestupy a drevených skladieb napojenie na steny/ veniec (resp. parotesniacu rovinu stien v drevostavbách) a pozor na akékoľvek netesnosti (prestupy parozábranou , prestupy stenami vedúce ku streche/cez strechu)
– kladie sa spravidla pod tepelnoizolačnú vrstvu čo najbližšie vnútornému povrchu (v prípade monolitickej spádovej vrstvy sa kladie na ňu)
–  FATRAPAR -parozábrana sa voľne kladie na podklad, spoje sa lepia butylkaučukovou páskou SP 1 prípadne inou vhodnou -podľa odporúčaní výrobcu, v prípade silikátových podkladov (betón)  sa odporúča podložiť fóliu vhodnou textíliou proti poškodeniu
– APP-5 FATRABIT -parozábrana natavená bodovo na napenetrovaný podklad penetračným náterom PRIMER S  (syntetický) alt PRIMER W (vodou riediteľný)
Podklad
– podklad musí umožniť danú aplikáciu – mechanické kotvenie, priťaženie
– podklad pod fóliou by mal byť súvislý, dostatočne pevný( >60kPa) bez ostrých hrán a výčnelkov a bez nesúdržných súčastí -bez nečistôt a lokálnych nerovností.
Podrobnejšie viď technologický predpis v sekcii na stiahnutie.

REKONŠTRUKCIE

NEzatekajúce strechy – obvykle pôvodná asfaltová hydroizolácia sa ponecháva = tvorí parozábranu v novej skladbe
Strechy s drobnými vlhkostnými poruchami sa pôvodná asfatová hydroizolácia môže perforovať  pre odvetranie vlhkosti prípadne len narezať a odstrániť vodu medzi pásmi
– (v prípade drobného poškodenia krytina bez prejavov zatečenia sa môže krytina ponechať, vlhkosť sa postupne vysuší cez interiér)
U veľmi zatečených striech kde je zabudovane veľké množstvo vlhkosti treba pôvodné mokré vrstvy odstrániť (premočené vrstvy škváry, pórobetónu , … ) vrstvy z ktorých by sa dala „žmýkať“ voda sa nevysušia a je potrebné ich odstránenie
U rekonštrukcie starej strechy s jestvujúcou povlakovou krytinou z fólie :
– u pôvodnej TPO fólie- pozor na veľmi vysoký difúzny odporu pôvodnej fólie
– u pôvodnej PVC-P / mPVC fólie – nová fólia musí byť od starej minimálne separovaná textíliou + odporúčame perforáciu min1% plochy.
– treba zvážiť stav pôvodnej fólie mieru porúch strechy a stav všetkých vrstiev strechy. Odporúčam odstránenie nefunkčných vrstiev (napr. nefunkčná pôvodná hydroizolácia) strechy z dôvodu ovplyvňovania skladby vlhkostne, vnášaním napätí ( povytŕhané uholníky a pod.) zvyšujú riziko mechanického poškodenia (povyťahované kotvy, …) pokrčená fólia atď.
V prípade akýchkoľvek otázok a nerovnalostí kontaktujte technikov.
Tepelná izolácia - príklady

Tepelná izolácia – príklady

(pre aktuálne označenie a dostupný  sortiment a vhodnosť použitia kontaktujte výrobcu tepelnej izolácie)

Typ strechy EPS MW napr. PIR napr.
poly-iso-kyanurát
– nepochôdzne strechy -ekonomický variant
– spodná vrstva dvojvrstvovej izolácie
EPS 70S Stabil Isover P
Isover R
-bežné strechy kotvené
-pochôdzne strechy s betonovou mazaninou
-vegetačné strechy s menšou hrúbkou substrátu
EPS 100S Stabil Isover T PUREN FD-L 023
-strechy RD s dlažbou na terče EPS 150S Stabil Isover S Puren MV 027/029
-strechy s dalžbou na terče s intenzívnejšou prevádzkou EPS 200S Stabil
orientačná min. hrúbka pre uloženie na trapéz so šírkou medzery vĺn
70mm
100mm

.
cca
šírka
medzery

.

60
80

.

30
40

Orientačný Tepelný odpor 100mm
hrubej dosky tepelnej izolácie R (m2.K/W)
2,75 – 3,0 2,55 – 2,7 3,70 – 4,3

označenie u EPS:
(EPS =expandovaný polystyrén,                 70 =pevnosť v tlaku 70kPa pri 10% stlačení
napr EPS100S  -pevnosť 100kPa pri 10% stlačení
pozor pri trvalom zaťažení napr Fotovoltika -treba uvažovať dlhodobú pevnosť = pevnosť  pri 2% stlačení (ktorú veľa výrobcov neudáva je cca 10-20% z krátkodobej pevnosti)
S= strešný polystyrén  (F = fasádny, Z = základný – napr do podláh)
Stabil = objemovo stabilizovaný


2016 Fatraizolfa © All rights reserved